FSD2076 Elämänkulku 1971-2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kuusinen, Jorma (Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos)

Keywords

aikuiset, ammatillinen koulutus, asuminen, elämänkaari, hyvinvointi, lahjakkuus, lapset (ikäryhmä), nuoret, onnellisuus, opintomenestys, perheet, peruskoulutus, psykolingvistiikka, sosiaalinen tausta, sosiaaliset suhteet, urakehitys, älykkyys -- testit

Abstract

Tässä pitkittäisaineistossa on tutkittu lahjakkuuden, sosiaalisen taustan ja koulumenestyksen yhteyksiä elämänkaareen, elämän tärkeisiin valintoihin sekä elämänhallintaan. 1970-luvun alussa mitattiin 3-9-vuotiaiden lasten psykolingvistisiä kykyjä ITPA-testillä (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities). Tämä verbaalisesti painottuneen yleisälykkyyden mittari koostuu 12 erillisestä osasta. Osatestejä ovat muun muassa kuullun ja nähdyn ymmärtäminen, auditiivinen ja visuaalinen järkeily, puhe- ja eleilmaisu sekä kuvien ja sanojen täydentäminen.

1980-luvun puolivälissä koottiin tutkimushenkilöiden kaikkien lukuaineiden arvosanatietoja koko peruskoulun ajalta. Lisäksi kerättiin informaatiota keskiasteen koulutusvalinnoista sekä lukion päästötodistuksen ja ylioppilaskirjoitusten arvosanoista.

Vuoden 1991 kyselyssä kartoitettiin aikuistuneiden tutkimushenkilöiden koulutus-, työ- ja uravalintoja sekä koulutukseen ja työhön liittyviä asenteita. Edelleen selvitettiin henkilöiden muita elämän perustekijöitä, kuten asumista, tuloja, terveyttä, ihmissuhteita ja vapaa-ajanviettoa. Elämänhallintaan liittyen kysyttiin muun muassa rakastamisesta, onnellisuudesta, yksinäisyydestä, itseensä pettymisestä, omien päämäärien saavuttamisesta ja tyytyväisyydestä.

Keski-iän kynnyksellä olevien tutkimushenkilöiden elämänkulkua selvitettiin vuonna 2002 pääosin samoilla kysymyksillä kuin vuonna 1991. Nyt kartoitettiin tarkemmin tutkittavien henkilökohtaista kehitystä ja muutosta sekä arkielämän sisältöä ja ajankäyttöä. Uutena kokonaisuutena selvitettiin oman elämän valintojen vaikuttimia (esimerkiksi perinteet, sattumat, periaatteet, ajautuminen, oma johdonmukaisuus ja yhteiskunta). Ensi kertaa punnittiin myös elämään varmuutta tai epävarmuutta tuottavia tekijöitä (terveys, ikääntyminen, toimeentulo, perhe-elämä, yhteiskunnan vakaus, ylikansallinen kulttuuri jne.). Lisäksi Tilastokeskuksesta hankittiin tutkittavien koulutukseen ja ammattiin liittyviä rekisteritietoja vuonna 2002.

Taustamuuttujia ovat muun muassa tutkimushenkilön syntymäkuukausi ja -vuosi, sukupuoli, päivähoitomuoto, koulutus, ammattiasema, pääasiallinen toiminta, nettokuukausitulot, pari- ja perhesuhteet, lasten lukumäärä, asuntotyyppi, asuinpaikka, vanhempien koulutus, ammattiala ja veronalaiset tulot sekä lapsuuden perheen sosioekonominen status.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.