FSD2078 EVAn kansallinen asennetutkimus 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

Euroopan integraatio, arvot, asenteet, johtajuus, kansainvälisyys, kansallisuus, kilpailukyky, onnellisuus, politiikka, talous, työelämä, ulkomaalaiset, ympäristökysymykset, yrittäjyys

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien avulla heidän suhtautumistaan mm. puolueisiin, työelämään, markkinatalouteen, taloudelliseen kasvuun, hyvinvointiin, ympäristökysymyksiin, maahan-, maassa- ja maastamuuttoon, ulkomaalaisiin, kansainvälistymiseen, mahdolliseen liittymiseen NATOon, verotukseen, demokratiaan ja suomalaiseen politiikkaan. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin erilaisten väitteiden ja luonnehdintojen avulla heidän näkemyksiään yrittämisestä ja yrittäjyydestä. Haluttiin myös tietää, mitä ominaisuuksia vastaajat erityisesti kaipaavat suomalaisiin yritys- ja poliittisiin johtajiin.

Vastaajilta kysyttiin erilaisten onnellisuuden osatekijöiden tärkeyttä ja sitä, kuinka onnelliseksi he kokevat oman elämänsä nykyisin. Heitä pyydettiin myös luonnehtimaan nykyistä taloudellista toimeentuloaan. Lisäksi oltiin kiinnostuneita vastaajien näkemyksistä liittyen Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn ja erityisesti siitä, pitävätkö he eräitä kilpailukyvyn osatekijöitä maamme vahvuuksina vai heikkouksina. Lopuksi tiedusteltiin vastaajien nykyistä suhtautumista Suomen EU-jäsenyyteen, markan korvaamiseen eurolla ja EU:n laajentumiseen Itä- ja Keski-Eurooppaan sekä Baltiaan. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinalueen tyyppi, maakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala työelämässä, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.