FSD2145 KuntaSuomi 2004: kirjastotoimi 1996

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkelä, Pertti (Vaasan yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Keywords

henkilöstö, johtaminen, julkiset palvelut, kirjastoaineistot, kirjastonkäyttö, kirjastopalvelut, kirjastot, kirjastotoimi, kunnat, laatu, tuottavuus

Abstract

Tutkimuksessa kartoitetaan kuntien kirjastopalveluita, kirjastotoimen ohjausta ja johtamista sekä kirjastojen kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Kirjastotoimea on tutkittu myös vuosina 1999 ja 2002.

Vastaajat antoivat aluksi perustietoja kirjaston henkilökunnan määrästä, kirjastotiloista sekä käyttö- ja hankintamenoista. Palveluja kartoitettiin kysymyksillä aukiolo- ja lainausajoista, asiakkaiden, lainausten ja hankintojen määristä sekä käyttäjämaksuista. Tiedusteltiin myös miten hyvin lisäpalvelut, kuten kaukolainaus, tietoverkkojen käyttö, neuvonta ja satutunnit, toimivat. Vastaajat arvioivat kirjaston eri kokoelmien (tieto- ja kaunokirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, sarjakuvat, äänikirjat, musiikki, videot ym.) suuruutta alueellisen palvelukyvyn kannalta. Lisäksi kysyttiin ostopalveluiden käytöstä ja niiden toimittajien kilpailuttamisesta.

Kirjastotoimen ohjausta ja johtamista selvitettiin monitahoisesti. Vastaajat kuvasivat ensin omaa päätösvaltaansa. Lisäksi he arvioivat kirjastotoimesta vastaavien lautakuntien luottamushenkilöiden kirjastoalan tuntemusta, aktiivisuutta kirjastotoimen kehittämisessä, puoluepoliittista sidonnaisuutta ja kunnallispoliittista painoarvoa. Myös kunnanvaltuuston, lääninhallituksen, kirjastoalan etujärjestöjen, eri yhdistysten, asiakkaiden ym. vaikutusta kirjastojen toimintaan pohdittiin. Vastaajat kertoivat, onko kirjastoissa otettu käyttöön toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta sekä palvelujen laatua ja vaikuttavuutta punnitsevia tulosmittareita tai tunnuslukuja. Lisäksi pohdittiin tulosmittauksen etuja ja esteitä kirjastotoimessa.

Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajat arvioivat mm. kirjastoyksikön sijainnin, palveluiden saatavuuden ja monipuolisuuden sekä kokoelman riittävyyden ja tuoreuden nykytilaa. He luettelivat kirjastossa vuoden 1992 jälkeen toteutettuja palveluiden järjestämisen ja rahoituksen muutoksia, organisaatiomuutoksia ja muita uudistustoimia. Vastaajat kertoivat myös omat näkemyksensä siitä, miten tärkeää olisi kehittää kirjastojen hallintoa ja taloutta, palveluja sekä resursseja. Lisäksi pienistä palvelupisteistä, kuten kirjastoautoista ja lainausasemista, kerättiin perustietoja liitelomakkeella. Taustamuuttujia ovat vastaajan sukupuoli, äidinkieli, syntymävuosi, koulutus, virka-asema, työkokemus, vastuualueet, luottamustehtävät, kirjaston sijaintikunta ja kirjastotyyppi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.