FSD2147 KuntaSuomi 2004: kirjastotoimi 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mattila, Juha (Vaasan yliopisto. Julkisjohtamisen laitos)

Keywords

henkilöstö, johtaminen, julkiset palvelut, kirjastoaineistot, kirjastonkäyttö, kirjastopalvelut, kirjastot, kirjastotoimi, kunnat

Abstract

Tutkimuksessa kartoitetaan kuntien kirjastopalveluita, kirjastotoimen ohjausta ja johtamista sekä kirjastojen kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Kirjastotoimea on tutkittu myös vuosina 1996 ja 1999.

Vastaajat kertoivat aluksi perustietoja kirjastoyksikön henkilökunnan määrästä. Palveluja kartoitettiin kysymällä, miten hyvin esimerkiksi kaukolainaus, Internetin käyttö ja satutunnit toimivat. Vastaajat arvioivat eri kokoelmien (tieto- ja kaunokirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus, sanoma- ja aikakauslehdet, sarjakuvat, CD-romit, musiikkiäänitteet, videot ym.) suuruutta alueellisen palvelukyvyn kannalta. Edelleen kysyttiin oheispalveluiden tuottamisesta ja ostopalveluiden käytöstä. Myös vastaajien tyytyväisyyttä nykyisiin palveluihin tiedusteltiin.

Kirjastotoimen ohjausta ja johtamista selvitettiin monitahoisesti. Vastaajat arvioivat kirjastotoimesta vastaavien lautakuntien jäsenten kirjastotoimen tuntemusta, aktiivisuutta kirjastotoimen kehittämisessä, puoluepoliittista sidonnaisuutta ja kunnallispoliittista painoarvoa. Vastaajat punnitsivat lautakuntien merkitystä kirjastotoimen asioiden hoitamisessa. He kertoivat myös mikä taho (kunnan valtuusto, kirjastoimesta vastaava lautakunta, johtava viranhaltija vai kirjastojohtaja) päättää esimerkiksi vakituisen henkilökunnan valinnasta, määrärahojen kohdentamisesta ja laitehankinnoista. Lisäksi pohdittiin kunnallisten ja valtion viranomaisten sekä asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen vaikutusta kunnan kirjastopalveluihin. Vastaajat arvioivat myös oman työnsä kannalta keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia.

Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajat kertoivat omat näkemyksensä siitä, miten tärkeää olisi kehittää kirjastojen palveluja, resursseja sekä hallintoa ja päätöksentekoa. Kysyttiin myös, onko yksikössä meneillään palvelutoimintaan liittyviä kokeiluja ja onko kunnassa kirjasto- ja tietopalvelustrategiaa. Väitelausein selvitettiin vastaajien näkemyksiä mm. kirjastopalveluiden keskittämisestä, henkilöstön rekrytoinnista ja kirjaston johtajan roolista. Taustamuuttujia ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, virkanimike, vastuualueet, työkokemus, koulutus sekä kirjaston sijaintikunta ja kirjastotyyppi.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.