FSD2150 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ikola-Norrbacka, Rinna (Vaasan yliopisto)
  • Mattila, Juha (Vaasan yliopisto)

Keywords

henkilöstö, johtaminen, julkiset palvelut, kehittäminen, kilpailuttaminen, kulttuuriharrastukset, kulttuuripalvelut, kulttuuritoimi, kunnat, ostopalvelut, tilat

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin kuntien kulttuuripalveluita sekä kulttuuritoimen ohjausta, johtamista ja kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Kulttuuritoimea on tutkittu myös vuosina 1996 ja 1999.

Vastaajat kertoivat aluksi perustietoja kulttuuritoimen tehtävistä ja tiloista. Ensimmäisenä tiedusteltiin, mitä palveluja kunnassa on, kuka ne järjestää ja miten kunta tukee toimintaa. Kysyttiin myös erityisen huomion kohteena olevia palveluita ja sitä, kuinka eri oheispalvelut on järjestetty kunnassa sekä kuinka suuren vastaaja arvioisi ostopalvelujen osuuden olevan. Ostopalveluihin liittyen tiedusteltiin myös kilpailutetaanko palveluja sekä myykö kunta kulttuuripalveluja muille kunnille. Lisäksi kysyttiin, onko kunnan kulttuuritoimessa tapahtunut muutoksia, millaiseksi vastaaja arvioi eri kulttuuritoimeen liittyvien tekijöiden nykytilan, miten tyytyväinen vastaaja on kunnan kulttuuritiloihin ja millaisia ovat kulttuuritilojen omistusjärjestelyt.

Kulttuuritoimen ohjausta ja johtamista käsittelevä osio aloitettiin kysymällä, mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnan kulttuuritoimea koskevat asiat, mikä luottamushenkilöelimen merkitys on kulttuuritoimea koskevien asioiden hoidossa sekä mikä on vastaajan kokonaiskuva luottamushenkilöelimestä. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan eri tahojen vaikutusta kunnan kulttuuripalveluihin. Vastaajan omaan työhön liittyen kysyttiin eri tehtäväkokonaisuuksien tärkeyttä työssä, vastaajan ajankäyttöä eri tehtävien välillä sekä sitä, kenen päätösvaltaan eri kulttuuritoimea koskevat asiat kuuluvat ja saako vastaaja mielestään päättää riittävästi kulttuuritoimen kannalta keskeisistä asioista.

Kehittämispolitiikkaan liittyviä asioita kartoitettiin kysymällä, millaisiin asioihin kunnan kulttuuritoimen kehittämisen tulisi kohdistua lähivuosina ja onko kunnassa toteutettu asiakaskyselyitä. Kysyttiin myös, onko kunnassa meneillään kulttuuripalveluihin liittyviä kokeiluja tai uudistuksia sekä pyydettiin vastaajaa arvioimaan erilaisia kulttuuritoimea koskevia väittämiä.

Taustamuuttujina kyselyssä ovat mm. kunnan koko, vastaajan sukupuoli, ikä, virkanimike, työkokemus, koulutus ja työn vastuualueet.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.