FSD2158 KuntaSuomi 2004: koulutoimi 1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkelä, Pertti (Vaasan yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Keywords

ammatilliset oppilaitokset, erityiskoulut, kansalaisopistot, kansanopistot, koulunjohtajat, koulut, lukio, ohjaus (neuvonta ja opastus), opetus, oppilaitokset, peruskoulu, päätöksenteko, resurssit, uudistukset

Abstract

Koulutoimea on tutkittu vuoden 1998 lisäksi myös vuosina 1995 ja 2002. Kahden ensimmäisen vuoden kyselyissä ei ole eroteltu eri oppilaitostyyppejä, vaan kaikille oppilaitosten johtajille on lähetetty sama tutkimuslomake. Tutkimus käsittelee pääasiassa kahta aihealuetta: opetustoimen ohjausta ja johtamista kunnassa sekä oppilaitoksen kehittämispolitiikkaa. Lisäksi vastaajilta on kysytty laajasti perustietoja oppilaitoksesta.

Aluksi kysytyissä perustiedoissa vastaaja ilmoittaa esimerkiksi oppilaitoksen omistuspohjan, oppilaiden tai opiskelijoiden sekä henkilöstön määrän ja periikö oppilaitos käyttäjämaksuja eri palveluista. Hän arvioi tyytyväisyyttään opetustoimen oheis- ja tukipalveluiden, kuten oppilasruokailun, siivouksen ja koulukirjaston järjestämiseen sekä merkitsee, miten kyseisten palvelujen tuotanto on järjestetty oppilaitoksessa. Lisäksi vastaajalle esitettiin ostopalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Opetustoimen ohjausta ja johtamista käsittelevässä aihealueessa kysyttiin muun muassa, mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee oppilaitosta koskevat keskeiset asiat ja pyydettiin arviota kyseisen luottamushenkilöelimen merkityksestä eri asioissa, kuten resurssien hankinnassa. Lisäksi kartoitettiin minkä tahon päätösvaltaan kuuluvat erilaiset oppilaitosta koskevat asiat, esimerkiksi päättäminen työnjaosta, henkilökunnan valinnasta, oppilaiden erottamisesta ja määrärahojen kohdentamisesta oppilaitoksen sisällä. Sen jälkeen tiedusteltiin vielä eri tahojen, kuten EU:n, naapurikuntien ja opettajien, vaikutusta oppilaitoksen toimintaan ja pyydettiin vastaajaa arvioimaan väittäminä esitettyjen tehtäväroolien tärkeyttä omassa työssään sekä kuinka kyseisten roolien merkitys on muuttunut viime vuosina.

Kehittämispolitiikan kysymykset tarkastelivat erityisesti vuoden 1994 jälkeen tapahtuneita muutoksia, nykytilan arviointia ja tulevaisuuden kehittämiskohteita. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi onko opetusryhmien suuruudessa/määrässä, oppilaitoksen taloudellisissa resursseissa ja oppilaitoksen arvostuksessa kunnassa tapahtunut muutoksia. He arvioivat nykytilaa muun muassa opetuksen laadun, työilmapiirin, käyttäjämaksujen ja eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön suhteen. Lopuksi tiedusteltiin, onko oppilaitos toteuttanut asiakaskyselyitä ja vastaajille esitettiin koulutointa ja oppilaitosta koskevia väitteitä.

Vastaajan taustatietoina ovat syntymävuosi, virkanimike, työkokemus opetustoimen työtehtävissä ja koulutustaso. Lisäksi aineisto sisältää lomakkeen ulkopuolisia taustamuuttujia.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.