FSD2159 KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: perusopetus

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vaasan yliopisto. Julkisjohtamisen laitos

Keywords

koulunjohtajat, koulut, koulutoimi, ohjaus (neuvonta ja opastus), opetus, oppilaitokset, perusopetus, päätöksenteko, rehtorit, resurssit, uudistukset

Abstract

Koulutointa on tutkittu vuoden 2002 lisäksi myös vuosina 1995 ja 1998. Vuosi 2002 on ensimmäinen, jolloin perusopetusta ja sen jälkeistä opetusta tarjoaville oppilaitoksille on lähetetty erilaiset kyselylomakkeet. Tämä perusopetuksen tutkimus käsittelee kolmea aihealuetta: perusopetuspalvelun sisältöä, koulutoimen ohjausta ja johtamista kunnassa sekä koulun kehittämispolitiikkaa.

Aluksi vastaaja ilmoitti muiden muassa koulun ylläpitäjän, opetusryhmien määrän, järjestetäänkö 6-vuotiaiden esiopetusta ja onko koulussa tarjolla erikoistunutta opetusta. Hän arvioi tyytyväisyyttään tukipalveluiden ja -toimintojen, kuten oppilasruokailun, siivouksen ja koulukirjaston järjestämiseen sekä merkitsi, kuinka kyseisten palvelujen tuotanto on järjestetty oppilaitoksessa. Lisäksi tiedusteltiin toiminnassa tapahtuneita muutoksia vuoden 1998 jälkeen ja arvioitiin koulun toimintaan liittyvien tekijöiden, esimerkiksi opetusryhmien koko, tukiopetus ja koulun itsenäisyys, nykytilaa.

Koulutoimen ohjausta ja johtamista käsittelevässä aihealueessa kysyttiin muiden muassa, mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee oppilaitosta koskevia keskeisiä asioita ja pyydettiin arviota kyseisen luottamushenkilöelimen merkityksestä eri asioissa, kuten resurssien hankinnassa. Lisäksi kartoitettiin minkä tahon päätösvaltaan kuuluvat erilaiset oppilaitosta koskevat asiat, esimerkiksi päättäminen työnjaosta, henkilökunnan valinnasta, oppilaiden erottamisesta ja määrärahojen kohdentamisesta oppilaitoksen sisällä. Sen jälkeen tiedusteltiin vielä eri tahojen, kuten EU:n, kunnanhallituksen ja opettajien, vaikutusta koulun toimintaan sekä pyydettiin vastaajaa arvioimaan väittäminä esitettyjen tehtäväkokonaisuuksien ja johtamisroolien tärkeyttä omassa työssään. Lopuksi siirryttiin kehittämispolitiikkaan. Vastaajia pyydettiin esittämään käsityksensä, millaisiin asioihin oppilaitoksen kehittämisen tulisi kohdistua lähivuosina sekä heille esitettiin koulua ja koulutointa koskevia väitteitä.

Vastaajan taustatietoina ovat syntymävuosi, virkanimike, työkokemus opetustoimen työtehtävissä ja koulutustaso. Lisäksi aineisto sisältää lomakkeen ulkopuolisia taustamuuttujia.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.