FSD2162 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1997: päiväkodit

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Heikkinen, Erja (Vaasan yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Keywords

järjestäminen, kehittäminen, kunnat, lastenhoito, muutos, ohjaus, palvelutuotanto, päivähoito, päiväkodit, resurssit

Abstract

Päiväkodeille suunnattu kysely kartoittaa kuntien päiväkotipalveluja, niiden järjestämiseen liittyviä käytännönasioita, palvelutuotantoa, päivähoidon ohjausta ja johtamista sekä kehittämistä kunnallisten ja yksityisten päiväkotien johtajien näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelman sosiaali- ja terveyssektorin moduulia. Lasten päivähoitoa on tarkasteltu vuosina 1997, 1999 ja 2003 päiväkotien lisäksi myös päivähoitotoimen johtajien ja perhepäivähoidon ohjaajien näkökulmista.

Aluksi kartoitettiin perustietoja päiväkodista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi kuinka paljon päiväkodissa on lapsia ja kuinka he jakautuvat eri ikä- ja hoitoryhmien kesken. Vastaajat arvioivat myös päiväkotinsa mainetta ja suosiota. Lisäksi tiedusteltiin, paljonko päiväkodissa on työntekijöitä, kuinka he jakautuvat eri tehtäviin ja kuinka suuret olivat päiväkodin käyttö- ja henkilöstömenot sekä käyttötalouden tulojen määrä ja millainen on päiväkodin nykyinen omistuspohja. Vastaajilta kysyttiin sen jälkeen muun muassa päiväkodin sijainnista, aukioloajoista, tyytyväisyydestä päiväkodin käytössä oleviin tiloihin, erityisryhmien, esimerkiksi liikuntavammaisten, huomioimisesta ja paljonko päiväkodissa on kuhunkin maksuluokkaan kuuluvia lapsia.

Seuraavaksi siirryttiin tarkastelemaan palvelutuotantoa. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi, mitä tuotantomalleja on käytössä eri palvelujen järjestämiseksi, onko tuottajia kilpailutettu, ovatko he tyytyväisiä palveluiden tämänhetkiseen toimivuuteen ja mikä taho tekee päätöksen muun muassa siirtymisestä ostopalveluiden käyttämiseen. Päivähoidon ohjausta ja johtamista arvioitiin muun muassa esittämällä väittämiä päivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyvistä ominaisuuksista, esimerkiksi jäsenten kunnallispoliittisesta painoarvosta. Lisäksi kysyttiin tulosmittareista sekä laadun ja vaikuttavuuden arvioimisesta. Lopuksi arvioitiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi mielipidettä, kuinka hyvin tai huonosti kunnan päivähoitopalvelut on hoidettu ja tulisiko niihin panostaa entistä enemmän vai vähemmän. Heiltä kysyttiin myös, onko päiväkodissa toteutettu erilaisia muutoksia vuoden 1992 jälkeen ja millaisiin asioihin päivähoidon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua.

Taustamuuttujia ovat esimerkiksi sukupuoli, äidinkieli, syntymävuosi, virka tai toimi, työkokemus, koulutustaso, korkein tutkinto ja luottamustehtävissä toimiminen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.