FSD2212 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004: yhdistetty aineisto

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Niiranen, Vuokko (Kuopion yliopisto. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos)
  • Lumijärvi, Ismo (Tampereen yliopisto. Johtamistieteiden laitos)
  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Keywords

arviointi, henkilöstö, henkilöstöjohtaminen, kehittämishankkeet, kehittämisprojektit, kehityskeskustelut, kunnallinen päätöksenteko, kunnalliset luottamushenkilöt, kunnat, kuntayhtymät, laadunhallinta, laatujärjestelmät, strategia, strateginen johtaminen, tarkastuslautakunnat, tasapainotettu mittaristo, tavoitteet, tuloksellisuus, työyhteisöt, visiot

Abstract

Aineisto on yhdistelmä henkilöstön ja luottamusmiesten vastauksista Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarvioinnin tutkimukseen. Mukaan on otettu ne muuttujat, jotka olivat yhteisiä tai sellaisiksi tulkittavia molemmille vastaajaryhmille. Tarkempi aineistonkuvaus on yhdistettyjen aineistojen (FSD2210, henkilöstö ja FSD221, luottamushenkilöt) yhteydessä.

Tutkimuksissa kartoitettiin tasapainotetun mittariston (balanced scorecard) mallin mukaisen tuloksellisuusarvioinnin käyttöä kunnallisissa palveluissa. Kysely kohdistettiin tutkimukseen osallistuvan kunnan tai kuntayhtymän työntekijöille ja luottamusmiehille. Kyselyn aihealueet koostuivat mm. työyhteisön tilasta ja toiminnasta, tuloksellisuusarvioinnista, visioista, strategioista ja tavoitteista sekä henkilöstöjohtamisesta.

Taustamuuttujia olivat mm. työpaikan sijaintikunta, vastaajan ammatti, sukupuoli ja ikä. Lisäksi vastaajat on jaoteltu sen mukaan kuuluvatko he henkilöstöön, luottamusmiehiin vai esimiehiin. Taustamuuttujana on myös vastaajan toimiala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.