FSD2265 KuntaSuomi 2004: luottamushenkilö- ja viranhaltijatutkimus 2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pikkala, Sari (Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning)

Keywords

internet, johtajuus, julkiset palvelut, kansainvälinen toiminta, kunnalliset lautakunnat, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnan toimialat, kunnanjohtajat, kunnanosahallinto, kunnat, kuntaliitokset, kuntayhtymät, luottamushenkilöt, pormestarit, puolueet, vaikuttaminen, viranhaltijat

Abstract

Tutkimus kartoittaa kuntapäättäjien käsityksiä vaikutusvallastaan, kunnan päätöksentekokulttuurista, kunnallisista palveluista, palvelutuotannon uudistamisesta ja vaihtoehtoisista organisointimalleista.

Aluksi kartoitettiin vastaajien työhistoriaa, kunnallisia luottamustoimia ja puoluejäsenyyttä. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa sijoittumistaan vasemmisto-oikeisto- ja kova-pehmeä -ulottuvuuksilla, ja heiltä kysyttiin järjestöissä ja yhdistyksissä toimimisesta. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka erilaiset kunnan ja valtion suhteeseen liittyvät tekijät vaikuttavat kunnan mahdollisuuksiin suoriutua tehtävistään.

Seuraavat kysymykset koskivat kunnan palveluita. Vastaajilta kysyttiin mielipidettä siitä, kuinka hyvin erilaiset kunnan palvelut on hoidettu, sekä tulisiko eri palveluihin panostaa jatkossa enemmän vai vähemmän. Vastaajat saivat myös kertoa näkemyksensä yleisestä ilmapiiristä eri osapuolten välillä kunnan asioiden hoidossa, minkä jälkeen he kertoivat mielipiteensä erilaisista kuntaorganisaation järjestämisvaihtoehdoista. Kunnan kansainvälisen toiminnan laajuutta ja eri kansainvälistymisen muotojen tärkeyttä tiedusteltiin myös.

Seuraavaksi kartoitettiin kuntien palvelutuotannon kehittämistarpeita sekä kysyttiin, kuinka usein vastaajat ovat vuorovaikutuksessa erilaisten toimijoiden kanssa. Tämän jälkeen selvitettiin vastaajien internetin ja sähköpostin käyttöä. Seuraavat kysymykset koskivat vain luottamushenkilöitä. Heitä pyydettiin arvioimaan luottamustehtäviin käytettävää aikaa, mielenkiintoa asettua ehdolle seuraaviin kunnallisvaaleihin ja ottaa vastaan kunnallisia luottamistehtäviä jatkossakin. Luottamushenkilöiden puolueaktiivisuus ja mielipiteet puolueiden toiminnasta kiinnostivat myös.

Tämän jälkeen kysymykset koskivat taas sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita. Heitä pyydettiin arvioimaan erilaisten tahojen vaikuttamispyrkimyksiä kunnalliseen päätöksentekoon sekä näiden pyrkimysten tuloksellisuutta. Samoin vastaajien omia vaikuttamispyrkimyksiä ja niiden tuloksellisuutta kartoitettiin. Myös mielipidettä eri vaikuttamistapojen tehokkuudesta kysyttiin.

Lopuksi vastaajat kertoivat mielipiteensä kunnallista demokratiaa koskevista väittämistä. Myös heidän kokemustaan vaikutusvallastaan erilaisiin asioihin selvitettiin ja heitä pyydettiin arvioimaan kunnan ylintä johtoa erilaisilla asteikoilla.

Taustamuuttujia olivat mm. vastaajan asema kunnassa, ikä, sukupuoli ja koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.