FSD2290 Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa 2002-2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vainionpää, Jorma (Tampereen yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Luokanopettajakoulutuksen yksikkö)

Keywords

etäopiskelu, motivaatio, oppimateriaalit, oppimistulokset, verkko-opiskelu, verkkokurssit, viestintäala

Abstract

Tutkimuksessa tarkastellaan verkko-opiskelijoiden ja -opettajien kokemuksia ja näkemyksiä sekä verkko-opiskelusta että oppimateriaaleista verkko-opiskelussa. Samalla tutkitaan myös sitä, miten oppimistyyliltään, opiskelumotivaatioltaan ja itseluottamukseltaan erilaiset oppijat kokevat verkko-opiskelun ja verkkokursseilla käytettyjen oppimateriaalien ominaisuudet.

Verkko-opiskelijoille suunnattu kysely toteutettiin sähköisellä html-kielisellä WWW-lomakkeella. Kokemuksia verkko-opiskelusta selvitettiin tiedustelemalla opiskelun mielekkyyttä, vaativuutta ja monipuolisuutta. Samoin tiedusteltiin oliko opiskelijalla mielestään riittävästi kontakteja muiden opiskelijoiden, opettajien ja tutorien kanssa, saiko hän riittävästi vertaistukea, oliko etenemistahti sopiva ja toteutuiko oppimisen arviointi onnistuneesti. Lomakkeella kartoitettiin oppimateriaalien ja välineiden käytettävyyttä, monipuolisuutta ja laajuutta. Suhtautumista opiskeluun yleensä selvitettiin kyselemällä opiskelijan menestymistä opinnoissa, halua saada hyviä arvosanoja, kiinnostuneisuutta opiskeltuihin aihepiireihin ja luottamusta omiin oppimismahdollisuuksiin. Lopuksi selvitettiin vastaajan oppimistyyliä erilaisin kysymyksin.

Tutkimus on tyypiltään kuvaileva ja vertaileva survey-kartoitus, jonka tarkoituksena oli tuottaa uutta arvioivaa tietoa verkko-opiskelusta ja siihen liittyvistä rakenteista sekä erilaisista oppijoista. Tutkimukseen vastasi 182 vuonna 2002-2003 Viestintätieteiden yliopistoverkoston verkkokursseille osallistunutta opiskelijaa, joiden vastauksia verrattiin 103:n lähiopetusta käyttäneen luokanopettajaopiskelijan vastauksiin.

Taustamuuttujina olivat mm. ikä , sukupuoli ja opiskelupaikka.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.