FSD2576 Smash Asem, oikeusprosessit ja media 2008

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Noppari, Elina (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Reunanen, Esa (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Keywords

anarkismi, demokratia, joukkoviestimet, media, mielenosoitukset, oikeustaju, oikeustapaukset, oikeusturva, perusoikeudet, poliisi, poliisitutkinta, provokatiivisuus, vallankäyttö, valta, vapaudenriisto, yksilönsuoja

Abstract

Aineiston haastatteluissa käsitellään Smash Asem -mielenosoitusta, tunnettuja oikeusprosesseja yleisemmin sekä tiedotusvälineiden roolia ja valtaa. Haastateltavina on kansalaisaktivisteja, poliisin päällystöviranhaltijoita, muita johtavia viranhaltijoita, tutkijoita sekä oikeuden korkeissa viroissa olevia henkilöitä.

Haastatteluissa on pyritty esimerkkitapausten avulla saamaan kokonaiskuva median roolista haastateltavan työssä ja hänen organisaatiossaan. Haastateltavat kuvasivat henkilökohtaista tai organisaatioidensa viestintää, mediahallintaa ja mediajulkisuuden merkitystä liittyen Smash Asem -mielenosoitukseen (tai johonkin muuhun esimerkkitapaukseen) sekä organisaatioidensa toimintaan yleisemmin. Haastateltavat kuvasivat myös miten he itse seuraavat mediaa.

Haastatteluissa käsitellään myös sellaisia teemoja kuten kansalaisoikeudet ja poliisin vallankäyttö.

Suurimmassa osassa aineiston haastatteluista on esimerkkitapauksena Smash Asem -mielenosoitus, johon haastateltavat eri tavoin työnsä tai toimintansa kautta kytkeytyvät. Osassa haastatteluista keskitytään Smash Asemin sijaan käsittelemään mediaa ja oikeudenkäyntiprosesseja yleensä.

Haastattelut on tehty osana laajaa tutkimusprojektia nimeltään Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä, joka on tuottanut myös kolme muuta aineistoa (FSD2505 Hoitajien palkkakiista ja media 2007-2008, FSD2504 Media ja valta -kyselyaineisto 2009 sekä FSD2577 Innovaatioyliopiston perustaminen ja media 2008).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.