FSD2614 Tietokonepelaaminen naisten arjessa 2008

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Toivonen, Saara (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)

Keywords

Internet, ajankäyttö, arki, naiset, pelaaminen, sosiaaliset suhteet, tietokoneet, tietokonepelit, verkkopelit, verkkoyhteisöt

Abstract

Kysely on tehty naistutkimuksen pro gradu -tutkielmaa varten. Kysymysten aihepiirejä olivat pelaamiskäytännöt, mahdollisuudet pelaamiseen, tietokonepelaaminen ihmisten välisissä suhteissa ja oma pelaaminen. Aineisto sisältää myös avokysymysten vastaukset.

Pelaamiskäytäntöjä koskevassa osiossa kysyttiin muun muassa, missä vastaajat käyttävät tietokonetta, kuinka usein he pelaavat ja miten pelaaminen vaikuttaa muiden asioiden tekemiseen. Aihepiirin avokysymyksissä sai täydentää vastauksiaan monivalintoihin ja lisäksi kysyttiin tyytyväisyydestä pelaamiseen käytettyyn aikaan sekä mitä asioita vastaajat yleensä tekevät pelaamisen lomassa.

Seuraavassa osiossa tiedusteltiin, missä pelaamiseen käytetty tietokone sijaitsee, täytyykö tietokoneen käyttövuoroista neuvotella muiden käyttäjien kanssa ja onko vastaajien pelaamiseen käytetty aika joskus ristiriidassa muiden ihmisten asettamien vaatimusten kanssa. Avokysymyksissä pyydettiin vastaajia muun muassa kertomaan tietokoneen käyttöön liittyvästä päätäntävallasta, koneen jakamisesta ja näihin liittyvistä ristiriidoista. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, joutuvatko he neuvottelemaan muiden ihmisten kanssa saadakseen pelata häiriöttömästi ja keskeytyksittä.

Ihmissuhteisiin liittyvässä osiossa kysyttiin esimerkiksi, kenen kanssa vastaajat pelaavat tietokoneella, keskustellaanko peleistä muiden kanssa pelien ulkopuolella, millainen asema pelaamisella on tuttavapiirissä ja kuinka usein pelaamista tarvitsee perustella tai selitellä muille. Avokysymyksissä pyydettiin tarkentamaan vastauksia ja kertomaan laajemmin näihin liittyviä ajatuksia.

Viimeisessä osiossa kysyttiin muun muassa tietokonepeleistä opituista taidoista, pelimaailmaan uppoutumisesta sekä, millaisia tunteita ja ruumiillisia tuntemuksia pelaaminen aiheuttaa. Avokysymyksissä kysyttiin muun muassa sukupuoleen liittyvistä asioista peleissä sekä lisäksi pyydettiin kertomaan, mikä tekee pelistä hyvän, huonon, kiinnostavan tai epäkiinnostavan ja luettelemaan esimerkkejä tällaisista peleistä.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa syntymäaika, koulutus, ammatti, kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrä ja kuukausitulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.