FSD2655 Työolobarometri 1993

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Työministeriö
  • Tilastokeskus

Keywords

henkilöstö, palkansaajat, palkkaus, tasa-arvo, tulevaisuudenodotukset, työaika, työelämä, työhyvinvointi, työilmapiiri, työkyky, työllisyys, työn sisältö, työolot, työsuhde, ylityö

Abstract

Tässä työolobarometrissa kartoitetaan palkansaajien työhön liittyviä kokemuksia, työn luonnetta sekä vuoden 1993 aikana tapahtuneita työelämän muutoksia ja palkansaajien tulevaisuuden odotuksia.

Ensimmäiset kysymykset koskivat työsuhteen pituutta ja luonnetta sekä työpaikan henkilöstöä. Tutkimuksessa kysyttiin esimerkiksi vuoden aikana tapahtuneista muutoksista henkilöstön lukumäärässä, irtisanomisista ja lomautuksista. Seuraavat kysymykset koskivat työpaikan ilmapiiriä, kuten esiintyykö työpaikalla ristiriitoja tai sisäistä kilpailua.

Tämän jälkeen kysyttiin vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön, ylitöistä ja niiden korvaamisesta. Lisäksi kysyttiin ammattijärjestöjen vaikutusmahdollisuuksista työpaikalla.

Seuraavaksi kysyttiin työajoista, työhön liittyvästä rasituksesta sekä työpaikalla saadusta kannustuksesta. Lisäksi kysyttiin palkkauksesta ja siihen liittyvistä odotuksista.

Vastaajilta tiedusteltiin myös, pitävätkö he mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana heidät esimerkiksi lomautetaan, irtisanotaan tai siirretään toisiin tehtäviin. Lisäksi vastaajat pohtivat työllisyystilannetta sekä sitä, onko työelämä muuttumassa suuntaan tai toiseen esimerkiksi tasa-arvon, ympäristökysymysten huomioon ottamisen, esimiesten johtamistavan tai itsensä kehittämisen mahdollisuuksien suhteen. Kysymyksistä tiedusteltiin myös muun muassa työkykyyn ja työterveyteen liittyviä asioita.

Työolobarometrissa on hyödynnetty työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 1993) taustamuuttujia. Taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, ikä, koulutus, toimiala, työnantajatyyppi ja lääni. Aineiston tiedot perustuvat 1150 palkansaajan puhelin- ja käyntihaastatteluihin. Vastanneista 52.8% oli miehiä ja 47.2% naisia.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.