FSD2679 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelu kunnissa: viranhaltijoiden ryhmähaastattelut 2008 - 2009

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Määttä, Mirja (Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos)

Keywords

ehkäisevä sosiaalityö, elinolot, hallinto, hyvinvointi, kunnat, lapset (ikäryhmä), lastensuojelu, nuoret, nuorisotyö, suunnittelu, työryhmät, viranomaiset

Abstract

Aineisto pitää sisällään viisi kunnallisten viranhaltijoiden ryhmähaastattelua. Haastatteluissa käsitellään lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää kunnallista suunnittelua, johon kuntia on suostuteltu, opastettu ja lastensuojelulain (417/2007, 12§) nojalla velvoitettu.

Kysymyksissä selvitettiin mm. kuntien viranomaisten näkökulmaa valtionhallinnon ohjaukseen ja lakiin kirjattuun suunnitteluvelvoitteeseen; oman hallinnonalan roolia nykyisten ohjelmien laadinnassa, toteutuksessa ja seurannassa; kunnan eri toimialojen painotusten ja näkökulmien mahdollista eroavavuutta lasten ja nuorten hyvinvointipoliittisessa suunnittelussa; sekä mielipidettä mihin lasten ja nuorten asioihin tällaisella kunnan suunnitelmallisella hyvinvointipolitiikalla pitäisi erityisesti vaikuttaa.

Haastateltuja viranhaltijoita on yhteensä 20 ja he ovat pääasiassa toimialajohtajia ja lähiesimiehiä. Haastattelut on tehty viidessä suomalaisessa kunnassa lokakuun 2008 ja huhtikuun 2009 välisenä aikana. Tutkimuskunniksi on valittu sellaisia kuntia, joissa oli lähiaikoina tehty poikkihallinnollista ohjelmatyötä.

Ryhmähaastatteluaineistoa on litteroituna yhteensä noin 65 sivua.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.