FSD2690 Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

alkoholiongelmat, alkoholismi, ammatinvalinta, huumeongelmat, katkaisuhoito, lapsuus, persoonallisuus, päihdehuolto, päihdeongelmat, sosiaalihuolto, sosiaalityöntekijät, terapeutit

Abstract

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Lomakekysely on kerätty päihdetyötä tekeviltä terapeuteilta Etelä- ja Länsi-Suomessa sijaitsevissa laitospäihdehoidon yksiköissä. Tutkimushenkilöt olivat joko vakituisessa työsuhteessa tai sijaisia, joilla oli vähintään vuoden työkokemus päihdehoidosta. Tutkimukseen osallistuneiden terapeuttien määrä vaihteli laitoksittain neljän ja 19 välillä.

Kyselyn alkupuolen kysymykset liittyvät niihin hoidollisiin menetelmiin, joita joko vastaaja itse tai päihdehoito yleisemmällä tasolla hyödyntää. Seuraavaksi kysytään onko asiakkaan sukupuolella merkitystä sen suhteen, kuinka vastaaja suhtautuu työhönsä. Tämän jälkeen kysytään vastaajan lapsuuteen ja lapsuuden perheeseen liittyviä kysymyksiä, sekä tiedustellaan vastaajan uskonnollisuutta. Myös vastaajan omakohtaisia kokemuksia päihdeongelmista toipumisesta sekä mahdollisia väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia tiedustellaan.

Niiltä vastaajilta, joilla on omaa kokemusta päihdeongelmista toipumisesta kysytään lisäkysymyksiä, jotka liittyvät henkilön aikaisempaan päihteiden käyttöön ja lapsuuteen.

Kyselyn taustamuuttujia ovat mm. ikä, sukupuoli, perhemuoto, koulutus ja päihdehoidossa toimimisaika.

Aineiston muuttujat P01-P30 ovat PK5 -persoonallisuustestiin perustuvia summamuuttujia. Kyseisten muuttujien jatkokäyttö edellyttää tutustumista PK5 -persoonallisuustestin käsikirjaan (Psykologien Kustannus Oy).

Tutkimuksen yhteydessä terapeutteja pyydettiin vastaamaan lomakekyselyn lisäksi eläytymismenetelmään perustuvaan kirjoitustehtävään, jonka vastauksista on luotu Suomalainen päihdehoito -sarjaan erillinen osa-aineisto (FSD2691).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.