FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Keywords

alkoholiongelmat, alkoholismi, ammatinvalinta, huumeongelmat, katkaisuhoito, lapsuus, päihdehuolto, päihdeongelmat, sosiaalihuolto, sosiaalityö, sosiaalityöntekijät, terapeutit

Abstract

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Tämä osa-aineisto pitää sisällään vastaukset taustatietolomakkeeseen, jotka kerättiin aineistossa FSD2692 haastatelluilta päihdetyöntekijöiltä. Haastateltavaksi valittiin kahden päihdetyötä tekevän laitoksen työntekijöistä sellaisia henkilöitä, jotka työskentelevät vakituisena työntekijänä asiakastyössä ja jolla on alan koulutus. Kriteerit täyttävien työntekijöiden joukosta osallistujat valittiin satunnaistetusti. Kyselylomake oli lähetetty haastateltaville ennen haastattelua.

Taustatietolomakkeen alkupään kysymyksistä käy ilmi mm. haastateltavan ikä, sukupuoli, perhemuoto, koulutus ja päihdehoidossa toimimisaika. Seuraavat kysymykset liittyvät niihin hoidollisiin menetelmiin, joita joko vastaaja itse tai päihdehoito yleisemmällä tasolla hyödyntää. Tämän jälkeen kysytään onko asiakkaan sukupuolella merkitystä sen suhteen, kuinka vastaaja suhtautuu työhönsä. Lisäksi kysytään vastaajan lapsuuteen ja lapsuuden perheeseen liittyviä kysymyksiä, sekä tiedustellaan vastaajan uskonnollisuutta. Myös vastaajan omakohtaisia kokemuksia päihdeongelmista toipumisesta sekä mahdollisia väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia tiedustellaan.

Kokonaisuudessaan taustatietoaineisto pitää sisällään haastateltavien vastaukset 19 kysymykseen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.