FSD2713 Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: asiakkaiden haastattelut

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Juhila, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Günther, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kaartamo, Riina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kulmala, Anna (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Raitakari, Suvi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Saario, Sirpa (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

aikuisuus, arki, arviointi, asiakaslähtöisyys, asuminen, eriarvoisuus, hoitomenetelmät, hoivapalvelut, hoivatyö, hyvinvointi, kuntoutus, mielenterveys, mielenterveysongelmat, mielenterveyspalvelut, moniammatillisuus, nuoret, psykiatrinen hoito, psykiatrinen kuntoutus, sairastuminen, skitsofrenia, tukipalvelut, yhteistyö

Abstract

Aineisto sisältää vakavaa mielisairautta sairastavien nuorten aikuisten litteroituja haastatteluja. Haastattelut on tehty avohoidollisen kuntoutusjakson yhteydessä, johon haastateltavat nuoret osallistuivat. Kuntoutuskurssit toteutettiin määräaikaisella Ray:n projektirahoituksella vuosina 2009-2012 kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyönä, ja yhden kuntoutusjakson pituus oli kolme kuukautta.

Haastateltavat olivat iältään 18-36-vuotiaita. Haastateltavista kuusi oli naisia ja 19 miehiä. Kuntoutusjaksolla olleista nuorista aikuisista 20 ei osallistunut haastatteluun. Enemmistö haastatteluun osallistuneista oli vasta hiljattain sairastuneita, eikä kaikilla ollut varmistettua diagnoosia. Siten heillä oli hyvin muistissa aika, jolloin he olivat vielä olleet terveitä tai ainakin terveempiä.

Haastattelut olivat löyhästi strukturoituja teemahaastatteluja, joissa käsiteltiin 1) jaksolle osallistuneen elämänhistoriaa - erityisesti aikaisempia asuinpaikkoja ja palvelujärjestelmäkontakteja, 2) sairauden vaikutusta arkeen ja haastateltavan esille tuomia itselle tärkeitä henkilöitä ja näkemyksiä kuntoutusjaksosta ja 3) tulevaisuudenodotuksia ja -suunnitelmia sekä muiden ihmisten haastateltavaan kohdistamia odotuksia.

Haastattelut toteutettiin haastateltavan toiveesta riippuen joko hänen omassa huoneessaan tai erillisessä työntekijöiden työtilassa. Haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin ja ne ajoitettiin kuntoutusjakson loppupuolelle. Ajoitus takasi sen, että jaksolla mukana ollut tutkija oli osallistujille tuttu.

Taustatietoja ovat haastateltavan sukupuoli, ikä sekä kuntoutuskurssin numero.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.