FSD2731 Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)
  • Tolonen, Marjo

Keywords

alkoholi (päihteet), alkoholiongelmat, alkoholismi, hoitomenetelmät, huumeet, huumeongelmat, jälkihoito, katkaisuhoito, päihdehuolto, päihdeongelmat, päihdetyö, päihteet, selviytyminen, sosiaalihuolto, sosiaalityö, vieroitus

Abstract

Aineistossa tarkastellaan päihdeongelmaisten selviytymistä päihdekuntoutuksen toimipaikassa saadun hoidon jälkeen. Aineisto koostuu viidestä seurantahaastattelusta, jotka on toteutettu lomakekyselyinä. Tutkimushenkilöt tulivat hoitoon päihdekuntoutusta harjoittavaan toimipaikkaan vuoden 1995 elokuun ja marraskuun välisenä aikana. Hoidon pituus vaihteli 9 ja 97 vuorokauden välillä.

Tutkimushenkilöt lomakehaastateltiin keskeyttäneitä ja katoa lukuunottamatta viidesti. Ensimmäinen haastattelu tehtiin noin viikon kuluttua hoidon alkamisesta ja toinen kaksi-kolme päivää ennen hoidon päättymistä. Selviytymistä koskevat lomakehaastattelut tehtiin kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä. Seurantahaastatteluista noin puolet tehtiin päihdekuntoutuksen toimipaikassa ja puolet muualla, esimerkiksi asiakkaan kotona sekä erilaisissa avohoidon toimintapaikoissa ja laitoksissa. Haastattelut toteutti toimipaikan terapeutti, joka ei samanaikaisesti osallistunut hoitotoimintaan.

Ensimmäisessä lomakehaastattelussa selvitetään tutkimushenkilön tilannetta haastattelua edeltäneen 12 kuukauden aikana. Aluksi kysytään tutkimushenkilön taustatietoja sekä asunto- ja työtilannetta. Tämän lisäksi kartoitetaan päihteidenkäyttöä, hoitohistoriaa, ystäväverkostoa ja vapaa-ajan harrastuksia. Toisen haastattelun kysymykset liittyvät perushoitojaksoon sekä asiakkaan selviytymisen ja jatkohoidon arviointiin. Kysytään mm. asiakkaan ja omahoitajan arvioita asiakkaan selviytymismahdollisuuksista tulevien 12 kuukauden aikana.

Kolmannen ja neljännen lomakehaastattelun kysymyksissä tarkastellaan haastattelua edeltäneitä kolmea kuukautta. Kolmannessa haastattelussa tutkimushenkilöltä kysytään jälleen taustatietoja, asunto- ja työtilanteesta sekä lisäksi mm. toteutuneesta jatkohoidosta, päihteiden käytöstä, ystävistä ja vapaa-ajan harrastuksista. Lisäksi kolmanteen lomakehaastatteluun sisältyy myös perushoitojakson arviointia sekä arviointia omasta viimeaikaisesta tilanteesta. Neljäs haastattelu sisältää toistettavien taustatietoja ja sosiaalista stabiliteettia koskevien kysymysten lisäksi kysymyksiä mm. toteutuneesta jatkohoidosta, viimeaikaisesta päihteiden käytöstä, ystävistä ja vapaa-ajan harrastuksista. Lisäksi kysytään asiakkaan kohtaamista elämäntapahtumista ja pyydetään arviota omasta elämäntilanteesta.

Viides eli viimeinen seurantahaastattelu kohdistuu haastattelua edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Taustatietojen ja asunto- ja työtilannetta tarkastelevien kysymysten jälkeen kysytään jälleen toteutuneesta jatkohoidosta, päihteiden käytöstä, ystävistä ja vapaa-ajan toiminnoista. Myös viidennessä haastattelussa tutkimushenkilöltä kysytään arviota viimeaikaisesta elämäntilanteestaan.

Seurantakyselyn taustamuuttujia ovat mm. sukupuoli, ammatti, siviilisääty, koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.