FSD2757 Suomen Akatemian tutkijaprofessorien haastattelut 1994-1996

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kaukonen, Erkki (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos)
  • Alestalo, Marja (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Keywords

eliitit, huippututkimus, kansainvälistyminen, korkeakoululaitos, professorit, tiede, tiedepolitiikka, tieteentutkimus, tutkimus, työtavat, työura, urakehitys, virkanimitykset, yliopistot, älymystö

Abstract

Aineisto sisältää sellaisten Suomen Akatemian tutkijaprofessorien (nyk. akatemiaprofessori) haastatteluja, joiden toimikausi sijoittuu vuosien 1975 ja 1995 väliin. Tutkijaprofessorit esiintyvät haastatteluissa omilla nimillään.

Haastattelujen läpäisevänä teemana on suomalaisen tieteen kansainvälistyminen. Aineistossa keskustellaan suomalaisen tiedepolitiikan painopistealueiden - kansainvälistymisen ja huippututkimuksen edistämisen - vaikutuksista haastateltavien tieteenaloille. Haastatteluissa keskustellaan myös tutkijaprofessori-virkanimitykseen liittyvistä proseduureista. Lisäksi käydään läpi mm. haastateltavien tutkijaprofessoreiden tutkimusuraan, tutkimuksen tekemisen työmuotoihin sekä tutkimusaiheiden valintaan kytkeytyviä kysymyksiä.

Aineiston litteraatioiden tarkkuus vaihtelee haastattelu- ja kysymyskohtaisesti. Osaa kysymyksistä ei ole purettu äänitteiltä lainkaan litteraatioihin, vaan niihin on viitattu ainoastaan kysymysnumerolla tai haastatteluteemalla.

Taustatietoina on mainittu haastateltavan nimi ja syntymävuosi, sekä haastateltavan edustama tieteenala ja organisaatio.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.