FSD2798 Homoseksuaalien elämäntapa ja elinolot 1982-1983

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Haavio-Mannila, Elina (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Grönfors, Martti (Helsingin yliopisto. Oikeuden yleistieteiden laitos)
  • Mustola, Kati (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Stålström, Olli (Helsingin yliopisto. Oikeuden yleistieteiden laitos)

Keywords

elinolot, homoseksuaalisuus, seksuaalinen identiteetti, seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaaliset vähemmistöt, sosiaaliset suhteet, sukupuolisyrjintä

Abstract

Aineistoissa Homoseksuaalien elämäntapa ja elinolot 1982 - 1983 käsitellään seksuaalisten vähemmistöjen edustajien arjen kokemuksia liittyen vastaajien sukupuoliseen suuntautumiseen. Aineisto kartoittaa vastaajien seksuaalisen identiteetin rakentumista, seksuaalista käyttäytymistä sekä kokemuksia esimerkiksi syrjinnästä, joka kohdistuu vastaajan seksuaaliseen suuntautumiseen.

Alussa kartoitettiin vastaajan taustaa kysymällä sukupuolisesta suuntauksesta, nykyisestä ja mahdollisista menneistä perhesuhteista sekä lapsista. Miehiltä kysyttiin myös asevelvollisuudesta. Seuraavaksi kysyttiin sukupuolisuhteista ja parisuhteista niin samaa kuin eri sukupuolta olevien henkilöiden kanssa. Ihmissuhteita kartoitettiin lisäksi kysymällä homoseksuaalisista ystävistä sekä erilaisista ystävyys- ja rakkaussuhteista. Parisuhteisiin liittyen kysyttiin vielä tarkemmin siitä, miten rahankäyttö ja muut kodinhoitoon liittyvät vastuut jakautuvat parisuhteessa.

Seuraavaksi siirryttiin homoseksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin, joissa kysyttiin muun muassa oman seksuaalisen suuntautumisen salaamisesta eri henkilöiltä, kuten läheisiltä, sukulaisilta, työtovereilta tai naapureilta. Lisäksi kysyttiin miten suuntautumisesta jo tietävät edellä mainitut henkilöt suhtautuvat asiaan tai miten vastaaja arvelisi näiden henkilöiden suhtautuvan vastaajan homoseksuaalisuuteen, mikäli he saisivat tietää siitä. Kysyttiin myös, miten paljon vapaa-ajastaan vastaaja viettää homoseksuaalisten ihmisten seurassa sekä minkä sukupuolen ja seksuaalisen suuntauksen edustajia vastaajan ystäväpiiriin kuuluu.

Vastaajan yhteisöllistä asemaa selvitettiin kysymällä järjestöön kuulumisesta sekä käymisestä erilaisissa paikoissa, kuten homoseksuaalien järjestön tansseissa tai muissa tapahtumissa, joissa homoseksuaalit tapaavat toisiaan. Lisäksi vastaajalta kysyttiin päihteiden käytöstä ja käytön mahdollisista seurauksista, kuten rahavaikeuksista, töistä poissaolosta sekä virkavallan kanssa tekemisiin joutumisesta. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin ensimmäisiä kokemuksia ja tiedostamisen hetkiä liittyen omaan seksuaaliseen suuntautumiseen. Kysyttiin ensimmäisistä seksuaalikontakteista sekä oman mielenkiinnon heräämisestä samaa sukupuolta olevia henkilöitä kohtaan. Lisäksi kysyttiin millaisia kokemuksia vastaajalla on homoseksuaalisen suuntautumisensa vaikutuksista esimerkiksi asunnonhankintaan, työnhakemiseen tai viranomaisten kanssa toimimiseen liittyen. Kysyttiin myös onko vastaaja joutunut ruumiillisen väkivallan kohteeksi julkisilla paikoilla.

Seuraavaksi keskityttiin vastaajan lähisukulaisiin sekä kokemuksiin ammattiauttajien kanssa toimisesta. Kysyttiin ovatko vanhemmat painostaneet vastaajaa henkisesti, taloudellisesti tai väkivalloin homoseksuaalisuuden takia. Vastavuoroisesti kysyttiin myös ovatko vastaajan omaiset ilmaisseet hyväksymisensä vastaajan seksuaalista suuntautumista kohtaan. Lisäksi kysyttiin millaisia kokemuksia vastaajalla on erilaisten lääkärien ja ammattiauttajien suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen sekä minkälaisia muita kokemuksia vastaajalla on siitä, että hänen seksuaaliseen suuntautumiseensa olisi yritetty vaikuttaa sitä muuttamalla tai muokkaamalla. Lopuksi kysyttiin vielä mitä kautta vastaaja saa tietoa homoseksuaalisuudesta, mitä lehtiä hän lukee ja mistä hän on saanut tietoa kyselystä.

Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, koulutus, ammattiasema, ikä, äidinkieli, kansalaisuus sekä asuinpaikkakuntatyyppi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.