FSD2832 Pappien ja kanttorien asenteet 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus
  • Akavan kirkolliset ammattiliitot (AKI)

Keywords

ammattiliitot, ammattiyhdistystoiminta, edunvalvonta, homoseksuaalisuus, jaksaminen, kirkon työntekijät, naispappeus, palkkaus, rekisteröity parisuhde, seurakunnat, tasa-arvo, työelämä, työhyvinvointi, työn organisointi

Abstract

Akavan kirkolliset ammattiliitot (AKI ry) halusi vuonna 2006 toteutetulla jäsenkyselyllään selvittää työelämässä olevien jäsentensä kokemuksia ammattiliiton toiminnasta ja mielipiteitä ajankohtaisiin hallinnollisiin ja eettisiin kysymyksiin. Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien työhyvinvointia.

Ammattiliiton toimintaa ja jäsenyyttä koskevissa kysymyksissä vastaajalta kysyttiin adjektiiviparien avulla käsityksestään liitosta, esimerkiksi kuinka paikalleen pysähtynyt tai uudistushaluinen liitto on hänen mielestään. Tyytyväisyyttä AKI:iin selvitettiin kysymällä mielipidettä sen viime vuosien aikana tarjoamiin palveluihin kuten neuvottelutoimintaan, ammattijärjestön Crux-lehteen, Papistonpäiviin ja opintomatkoihin. Vastaajilta kysyttiin lisäksi, millaisia asioita haluaisi liitossa edistettävän tulevaisuudessa.

Kirkollisten alojen hallintoon liittyvissä kysymyksissä, vastaaja sai kertoa, mitä mieltä on esimerkiksi seurakuntien yhdistämisistä, fuusioiden aiheuttamasta uhkasta, henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkkauksen oikeudenmukaisuudesta, kanttorien ja pappien tuomiokapitulien alaisuuteen siirtämisestä ja kiinnostuksesta esimiestehtäviin ja kirkkoherran virkaan.

Sukupuoltenvälistä tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä vastaajalta kysyttiin näkemystä siihen, miten tasa-arvo toteutuu vastaajan työpaikalla, onko sukupuolella merkitystä pappisvirkaan soveltumiseen, mikä on hänen kanta naispappeuteen ja miten naispappien kanssa tulisi käytännössä työskennellä seurakunnassa. Seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja työskentelystä kirkon piirissä koskevissa osiossa, vastaajalta selvitettiin ensiksi hänen kantaansa hedelmöityshoitojen saajiin ja perheen ulkopuolisten sukusolujen käyttöön lapsettomuushoidoissa. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin väitteiden muodossa, mitä mieltä hän on homoseksuaalien ja rekisteröidyssä parisuhteessa olevien hyväksymisestä kirkon eri työntekijöiksi, kirkollisten siunausten suorittamisesta seksuaalivähemmistöille ja kirkon linjan rikkomisesta samaa sukupuolta olevien kanssa työskentelyn kysymyksissä.

Työviihtyvyydestä vastaajalta tiedusteltiin eri kirkollisten toimintasektoreiden arvostuksesta, työn henkilökohtaisesta merkityksellisyydestä, työtyytyväisyydestä, tyytyväisyydestä työstä saamaan taloudelliseen korvaukseen ja mahdollisuuksista edetä uralla. Lisäksi kysyttiin, millaista hengellisen elämän tukea kaipaa kirkolta. Vastaajan työssä jaksamista pohjustivat kysymykset työhön käytetystä ajasta ja kirkon työn piirissä vapaaehtoisesti tehdystä työstä. Vastaajan voimavaroja, jaksamista ja työn kuormittavuutta kartoitettiin kysymällä esimerkiksi kuinka usein tuntee itsensä lopen uupuneeksi tai iloiseksi työnsä parissa. Lopussa vastaajalta kysyttiin myös henkilökohtaisen uskoon ja sen harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä.

Taustamuuttujina kyselyssä olivat muun muassa syntymävuosi luokiteltuna, sukupuoli, siviilisääty, papiksivihkimisvuosi luokiteltuna, kanttorin valmistumisvuosi luokiteltuna, virka-asema, seurakunnan koko, työn painopistealue, nykyisen työnantajan palveluksessa vietetyt vuodet, työttömänä olo kahden viime vuoden aikana, esimiesasema ja hiippakunta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.