FSD2874 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: yliopistokirjastot

Authors

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Keywords

artikkelit (julkaisut), julkaisut, kirjastot, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tietopalvelu, tutkimus, verkkoaineisto, verkkojulkaisut, yliopistokirjastot, yliopistot

Abstract

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) vuonna 2005 yliopistokirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä yliopistoissa. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja kirjastojen käyttäjät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaajat käyttivät kirjastojen tarjoamia elektronisia aineistoja, mitä aineistoja vastaaja on käyttänyt, löytyykö yliopiston tarjoamista aineistoista vastaajan oman alan keskeisiä aineistoja sekä minkä tyyppisiä ja mitä elektronisia aineistoja kirjastoon toivottaisiin hankittavan. Elektronisten aineistojen käytöstä kysyttiin tarkemmin, kun vastaajat saivat määritellä käyttämiensä palveluiden, kuten elektronisten lehtien, viitetietokantojen, hakuteosten sekä elektronisten kirjojen ja viitteiden hallinnan, tärkeyttä oman työnsä tai opiskelunsa näkökulmasta.

Vastaajilta pyydettiin myös arviota tyytyväisyydestä kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin ja aineistojen kattavuuteen sekä aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisistä ongelmista. Kysyttiin myös mistä vastaajat pääasiassa saavat tietoa kirjaston/tietopalvelun tarjoamista elektronisista aineistoista ja millaista aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta ja neuvontaa vastaajat kokivat tarvitsevansa. Vastaajilta kysyttiin lisäksi syitä e-aineistojen käyttämättömyyteen.

E-aineistojen käyttäjiltä kysyttiin tarkoituksia, joihin erilaisia elektronisia palveluita on käytetty ja miten tarpeelliset artikkelit tai lehdet ovat löytyneet palveluista. Vastaajilta kysyttiin myös e-aineistojen käytöstä ja niiden arvostuksesta oman työ- tai opiskeluyhteisön piirissä. Vastaajat saivat lisäksi arvioida aineistojen suurimpia vahvuuksia ja heikkouksia. Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa palautetta kirjastolle.

Taustamuuttujina olivat yliopisto, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija-/työntekijäryhmä sekä koulutus-/opintoala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.