FSD2894 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

korkeakoulututkinnot, koulutus, opintolainat, opintotuki, opiskelijaelämä, opiskelu, sivuaineet, suunnittelu, toimeentulo, työllistyminen, työssäkäynti

Abstract

Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen sujuvuutta, opiskelukokemuksia sekä opiskeluaikaista työssäkäyntiä. Kysely on ensimmäinen Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille suunnattu kokonaisuus ja se kuuluu Tampereen opiskelijakyselyiden sarjaan.

Aluksi kyselyssä kartoitettiin opiskelun päätoimisuutta ja mielipiteitä opiskelusta yleensä. Erilaisin väittämin tiedusteltiin opintojen etenemistä tavoitteiden mukaisesti ja yliopisto-opiskeluun liittyvien odotusten täyttymistä. Sivuaineisiin liittyen esitettiin väittämiä siitä, millaisin perustein opiskelija valitsi sivuaineensa. Seuraavaksi kysyttiin opiskeluaikaan liittyvistä odotuksista sekä parhaista ja ikävimmistä puolista opinnoissa sekä opiskeluajassa. Opiskelijoita pyydettiin myös kertomaan, mitkä viiteryhmät he kokivat itselleen läheisimmiksi.

Seuraavaksi kyselyssä käsiteltiin opintojen sujuvuutta ja etenemistä Tampereen yliopistossa. Vastaajilta kysyttiin, mitkä tekijät opintojen etenemistä ovat haitanneet ja millaiset asiat ovat vaikuttaneet opiskelumotivaatioon eniten. Tämän jälkeen esitettiin kysymyksiä työssäkäyntiin liittyen. Opiskelijoilta tiedusteltiin milloin, miten paljon sekä millä sektorilla he olivat työskennelleet opintojensa ohessa. Lisäksi erilaisin väittämin kysyttiin syitä opintojen aikaiseen työntekoon. Myös opiskelun ja työssäkäynnin yhteensovittamista ja sitä edistäviä tekijöitä kartoitettiin. Tämän jälkeen vastaajilta pyydettiin mielipiteitä liittyen yliopistokoulutukseen yleensä.

Seuraavassa osiossa aiheena oli valmistuminen. Opiskelijoita pyydettiin kertomaan arvio valmistumisajankohdasta, valmistumisnopeuteen vaikuttavista tekijöistä ja suunnitelmista jatkaa opintoja. Tämän jälkeen kartoitettiin arvioita työllistymisestä ja siihen vaikuttavista seikoista. Vastaajilta tiedusteltiin, millaisiin tehtäviin he pyrkivät valmistuttuaan sekä millaisia työelämätaitoja heillä oli tai he kokivat itseltään puuttuvan.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, tiedekunta, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa, mutta myös vaihtelua esiintyy aineistoittain ja vuosittain.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.