FSD2903 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2009

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

korkeakoulututkinnot, koulutus, opintolainat, opintotuki, opiskelijaelämä, opiskelu, suunnittelu, toimeentulo, työllistyminen, työssäkäynti

Abstract

Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen sujuvuutta ja suunnittelua, opiskelukokemuksia, opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja työllistymistä opintojen jälkeen. Kysely on kolmas Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille suunnattu kokonaisuus ja se kuuluu Tampereen opiskelijakyselyiden sarjaan.

Aluksi kyselyssä kartoitettiin erilaisin väittämin mielipiteitä opintojen etenemistä tavoitteiden mukaisesti ja yliopisto-opiskeluun liittyvien odotusten täyttymistä sekä opintojen sujuvuuteen liittyviä näkemyksiä. Opiskelijoilta tiedusteltiin opintojen etenemistä haitanneita tekijöitä sekä tiedon- ja tuensaantia opintojen suunnittelussa.

Seuraavaksi kyselyssä esitettiin kysymyksiä opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä. Opiskelijoilta tiedusteltiin olivatko he käyneet töissä opintojen ohessa täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti. Lisäksi erilaisin väittämin kysyttiin syitä opintojen aikaiseen työntekoon ja kartoitettiin opiskelun ja työssäkäynnin yhteensovittamista sekä sitä edistäviä tekijöitä. Tämän jälkeen kyselyssä käsiteltiin työllistymistä, johon liittyen kysyttiin millaisiin tehtäviin opiskelijat pyrkivät valmistuttuaan sekä miten merkittävinä he kokivat eri seikkojen, kuten pääaineen, sivuaineiden tai työharjoittelun vaikutukset työllistymiseen.

Seuraavaksi pyydettiin näkemyksiä koulutuksesta, kuten opiskeluaikojen rajaamisesta, vapaasta sivuaineoikeudesta ja koulutuksen antamista valmiuksista ja mahdollisuuksista. Seuraavaan aihealueeseen, tulevaisuuden näkymiin, liittyen opiskelijoilta kysyttiin, kuinka luottavaisesti he suhtautuivat tulevaisuuteen ja mitä uhkia he näkivät tulevaisuudessaan. Opiskelijoita pyydettiin myös kertomaan, oliko heidän opiskelunsa pää- vai sivutoimista sekä mitkä viiteryhmät he kokivat itselleen läheisimmiksi.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, tiedekunta, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet, kandidaatin tutkinnon suoritusvuosi sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.