FSD2910 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2012

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

HOPS, korkeakouluopiskelu, opiskelijaelämä, opiskelijat, opiskelu, suunnittelu, toimeentulo, tutorointi, työssäkäynti

Abstract

Tampereen yliopiston toisen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opiskelijatuutorointia, opintojen ohjausta ja neuvontaa sekä opintojen sujuvuutta. Toisen vuoden opiskelijoille suunnatussa kyselyssä keskitytään erityisesti yliopistoon kiinnittymiseen, opiskelujen käynnistymiseen sekä näitä edesauttaviin ja haittaaviin tekijöihin.

Aluksi kyselyssä esitettiin opiskeluun liittyviä väitteitä, joissa olivat esillä yliopisto-opiskeluun liittyvien odotusten täyttyminen sekä opintojen tavoitteet. Sitten kysyttiin opiskelijatuutorointiin osallistumisesta, siihen liittyvistä odotuksista ja odotuksien täyttymisestä. Lisäksi kyselyssä käsiteltiin opintojen ohjausta ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista. Vastaajilta kysyttiin opintojen ohjaukseen liittyvistä kokemuksista sekä omasta opintojen suunnittelusta. Opintojen sujuvuuteen liittyen vastaajilta kysyttiin opintojen etenemistä haitanneista tekijöistä, joista mainittiin esimerkiksi kurssikirjallisuuden saaminen, tutkintovaatimusten joustamattomuus, kurssien ajallinen päällekkäisyys, töissä käyminen sekä epätasa-arvoinen kohtelu.

Seuraavaksi kysyttiin työskentelystä opintojen ohessa. Lisäksi kysyttiin opintojen suunnitteluun ja tiedotukseen liittyen tiedotuksen riittävyydestä, omasta aktiivisuudesta tiedon hankinnassa sekä siitä, mitä vastaajat tekisivät toisin, mikäli aloittaisivat opinnot nykyisillä tiedoilla. Lopuksi vastaajilta kysyttiin nykyisestä tilanteesta pää- tai sivutoimisena opiskelijana ja suunnitelmista lähteä vaihto-opiskeluun tulevaisuudessa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö ja suoritetut opintopisteet. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.