FSD2916 Etelä-Savon 7 - 13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Penttinen, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu. Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitos)

Keywords

elinolot, hyvinvointi, ihmissuhteet, kiusaaminen, koulu, lapset, perhe, terveys, turvallisuus, vapaa-aika

Abstract

Aineistossa Etelä-Savon 7 - 13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 on kartoitettu laajasti kokemuksellista tietoa siitä, miten lapset voivat ja minkälaiset elinolot heillä on. Lapset ovat itse saaneet vastata kyselyyn, jossa pääteemoina ovat perhe ja koti, ruokailu, koulu, kiusaaminen ja vapaa-aika. Kysely on kerätty osana Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenian hanketta ’Mulla on asiaa’. Hanketta on ollut rahoittamassa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Perheeseen ja kotiin liittyvissä kysymyksissä vastaajalta kysyttiin kenen kanssa hän asuu ja viettävätkö vanhemmat tarpeeksi aikaa lasten kanssa. Lisäksi kysyttiin kuinka tärkeää on, että vastaajalla on tai olisi oma huone, minkälaiset nukkumistottumukset vastaajalla on sekä tunteeko vastaaja olonsa kuulluksi ja turvalliseksi kotonaan. Seuraavaksi kysyttiin ruokailutottumuksista, kuten kuinka usein vastaaja syö aamiaista, lämpimän aterian, einesruokaa tai epäterveellisiä herkkuja. Kouluun liittyen vastaajalta kysyttiin kavereista, koulun tilojen viihtyvyydestä, turvallisuudesta sekä mielipiteiden kuuntelemisesta. Seuraavaksi kysyttiin vastaajan kokemuksista kiusaamisen kohteena olemisesta. Kysyttiin kuka on kiusannut vastaajaa, miten on kiusattu ja missä on kiusattu. Vastaajalta kysyttiin myös, onko hän itse kiusannut, huomaavatko opettajat kiusaamisen koulussa ja puuttuvatko he tai vastaaja tapauksiin, joissa kiusataan.

Vapaa-aikaa koskevissa kysymyksissä kysyttiin mitä vastaaja tekee viikoittain, kuten harrastaa liikuntaa, pelaa pelikonsoleilla tai tietokoneella, lukee kirjoja tai viettää aikaa kavereiden kanssa. Vastaajalta kysyttiin myös, harrastaako hän jotain, ja jos ei, niin mistä harrastamattomuus johtuu. Lisäksi kysyttiin seuraavatko vanhemmat lapsen tietokoneen, television tai tarkemmin Internetin käyttöä. Seuraavaksi kysyttiin tunteeko vastaaja olonsa yksinäiseksi ja onko hän tyytyväinen elämäänsä. Vastaajalta kysyttiin myös mitkä asiat, kuten oma tulevaisuus, terveys, köyhyys, sodat tai ilmastonmuutos, huolestuttavat vastaajaa. Lopuksi vastaajaa pyydettiin määrittelemään kolme asiaa, jotka tekevät vastaajan onnelliseksi.

Taustamuuttujia ovat vastaajan ikä ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.