FSD2971 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2013

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

harjoittelijavaihto, korkeakouluopiskelu, opetus, opintotuki, opiskelijaelämä, opiskelijavaihto, opiskelukyky, opiskelumotivaatio, opiskeluympäristö, sosiaalinen integraatio, sujuvuus, suunnittelu, toimeentulo, työssäkäynti

Abstract

Tampereen yliopiston teettämässä kyselyssä 2013 käsitellään kolmannen vuoden opiskelijoiden opiskelua ja opiskeluaikaista elämää. Pääteemoina ovat opintojen sujuvuus ja suunnittelu, opiskelun kannalta merkitykselliset tekijät, jaksaminen, toimeentulo, työssäkäynti ja kansainväliset opinnot. Aineisto kuuluu Tampereen yliopiston opiskelijakyselyiden sarjaan ja se on kerätty vuodesta 2004 lähtien joka vuosi. Osa kolmannen vuoden opiskelijoille suunnatuista kysymyksistä toistuu samanlaisina vuosittain.

Kyselyn alussa vastaajalle esitetään väitteitä koskien yleisesti opiskelua ja aihealueina ovat opintopaikkaan kohdistettujen odotusten täyttyminen, kiinnostusten kohteiden muuttuminen ja opintojen eteneminen suunnitelmien mukaisesti. Vastaajalta kysytään myös opintojen suunnittelusta ja siihen saadusta tuesta ja opastuksista.

Seuraavaksi kyselyssä käsitellään väitteiden muodossa opintojen haitanneita tekijöitä ja opiskeluympäristöä. Opiskelun haitoissa kysytään esimerkiksi, estääkö tutkintovaatimusten joustamattomuus, opinto-ohjauksen puute tai sen hetkinen elämäntilanne opintojen etenemistä. Opiskeluympäristöön liittyvissä kysymyspattereissa aihepiireinä ovat, miten opiskelija kokee tulleensa kuulluksi ja huomioiduksi yliopistossa, onko saanut riittävästi tietoa ja palautetta eri tahoilta ja mitä mieltä hän on opetusmuodoista ja sisällöistä.

Lopuksi kyselyssä käsitellään ulkomailla tapahtuvaa opiskelua ja opiskeluaikaista toimeentuloa. Vaihto-opiskelusta tai harjoitteluvaihdosta vastaajalta tiedustellaan kiinnostuksesta opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla, ja vastaajalle esitetään kansainvälisten opintojen hyötyjä koskevia väitteitä. Opintososiaalisten etuuksien käytöstä opiskelijalta kysytään, onko hän nostanut opintorahaa tai opintolainaa yliopisto-opiskelujen aikana. Jos on, niin tiedustellaan määriä sekä mielipidettä niiden riittävyydestä sekä opintolainan välttämisen syistä. Edelleen vastaajalta kysytään työssäkäynnistä ja hänelle esitetään kysymykset ensisijaisesta opiskelutoiveesta sisäänpääsyvuotena 2010. Vielä kysytään, mikä kuvaa hänen nykyistä opiskelutilannettaan ja onko hän suunnitellut maisterinopintoja toisella alalla tai eri yliopistossa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, yksikkö, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kesto. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.