FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Museovirasto
  • Suomen Kotiseutuliitto

Keywords

arvot, asuinympäristö, elinympäristö, elämänlaatu, hallintokulttuuri, kansalaisjärjestöt, kaupunkikulttuuri, kehittäminen, kehitysstrategiat, kestävä kehitys, kotiseutuyhdistykset, kulttuurimaisema, kulttuuriperintö, kulttuuriympäristö, luontosuhde, maisema, perinne, rakennukset, rakennuskulttuuri, rakennusperintö, yhteisöt

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten suhdetta kulttuuriperintöönsä. Tarkoituksena oli kerätä tietoja Euroopan neuvoston laatiman kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä määrittelevän ns. Faron sopimuksen ratifioinnin valmistelutyötä varten. Kyselyllä pyrittiin tavoittamaan vuorovaikutteisen kulttuuriperintötyön olennaisimmat muutos- ja kehittämistarpeet ja siihen toivottiin vastauksia sekä yksityishenkilöiltä että kansalaisjärjestöiltä. Aineisto on kerätty otakantaa.fi -verkkopalvelun kautta.

Vastaajilta kysyttiin mm. millaisia paikkoja ja kohteita he arvostavat omassa elinympäristössään, millaista kulttuuriperintöä he haluavat siirtää eteenpäin ja kuinka kulttuuriperintö vaikuttaa heidän elämänlaatuunsa. Vastaajilta kysyttiin myös arvostetaanko heidän omaksi kokemaansa kulttuuriperintöä yhteiskunnassamme. Lisäksi kysyttiin esim. miten kasvatuksessa ja koulutuksessa voitaisiin huomioida kulttuuriperintö entistä paremmin, millaisia haasteita kulttuuriperintötyön kehittäminen asettaa julkiselle sektorille sekä millaisia uusia kanavia ja yhteistyön tapoja tarvittaisiin?

Aineisto ei sisällä mitään vastaajien taustatietoja. Kaikkien vastaajien vastaukset on tallennettu luettelomaisesti kunkin kysymyksen perään, eikä yhteyttä yhden vastaajan muihin vastauksiin ole säilynyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.