FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Museovirasto
  • Suomen Kotiseutuliitto

Asiasanat

arvot, asuinympäristö, elinympäristö, elämänlaatu, hallintokulttuuri, kansalaisjärjestöt, kaupunkikulttuuri, kehittäminen, kehitysstrategiat, kestävä kehitys, kotiseutuyhdistykset, kulttuurimaisema, kulttuuriperintö, kulttuuriympäristö, luontosuhde, maisema, perinne, rakennukset, rakennuskulttuuri, rakennusperintö, yhteisöt

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten suhdetta kulttuuriperintöönsä. Tarkoituksena oli kerätä tietoja Euroopan neuvoston laatiman kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä määrittelevän ns. Faron sopimuksen ratifioinnin valmistelutyötä varten. Kyselyllä pyrittiin tavoittamaan vuorovaikutteisen kulttuuriperintötyön olennaisimmat muutos- ja kehittämistarpeet ja siihen toivottiin vastauksia sekä yksityishenkilöiltä että kansalaisjärjestöiltä. Aineisto on kerätty otakantaa.fi -verkkopalvelun kautta.

Vastaajilta kysyttiin mm. millaisia paikkoja ja kohteita he arvostavat omassa elinympäristössään, millaista kulttuuriperintöä he haluavat siirtää eteenpäin ja kuinka kulttuuriperintö vaikuttaa heidän elämänlaatuunsa. Vastaajilta kysyttiin myös arvostetaanko heidän omaksi kokemaansa kulttuuriperintöä yhteiskunnassamme. Lisäksi kysyttiin esim. miten kasvatuksessa ja koulutuksessa voitaisiin huomioida kulttuuriperintö entistä paremmin, millaisia haasteita kulttuuriperintötyön kehittäminen asettaa julkiselle sektorille sekä millaisia uusia kanavia ja yhteistyön tapoja tarvittaisiin?

Aineisto ei sisällä mitään vastaajien taustatietoja. Kaikkien vastaajien vastaukset on tallennettu luettelomaisesti kunkin kysymyksen perään, eikä yhteyttä yhden vastaajan muihin vastauksiin ole säilynyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.