FSD3135 Kandipalaute 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen yliopistot UNIFI ry
  • CHE Consult GmbH

Keywords

hyvinvointi, kandidaatintutkielmat, korkeakoulututkinnot, koulutus, opetus, opinnot, opinnäytteet, opintojen kesto, opiskelijaelämä, opiskelijat, opiskeluympäristö, tutkinnot, yliopisto-opetus, yliopisto-opiskelu, yliopistot

Abstract

Lukuvuosittain kerättävässä Kandipalaute-kyselyssä kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia yliopistossa opiskelusta. Kysely on valtakunnallinen ja se on lähetetty kaikille niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon tai ovat suorittaneet kolme vuotta opinnoistaan lääketieteen ja hammaslääketieteiden aloilla. Kysymykset koskevat suoritettuja opintoja kokonaisuudessaan ja niiden avulla kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia opintojen sujuvuudesta, omasta hyvinvoinnista sekä opintojen yhdistämisestä muuhun elämään.

Alussa vastaajilta kysyttiin työskentelystä opintojen ohella ja opintojen rahoittamisesta. Seuraavaksi kysyttiin vapaa-ajan aktiviteeteista, kuten harrastuksista ja järjestötoiminnasta. Opiskeluaikaisia kokemuksia kartoitettiin väittämien avulla, joissa esillä olivat opetuksen laatu sekä läheisiltä opintoihin saatu tuki. Lisäksi opiskelijoilta kysyttiin tyytyväisyydestä eri elämänalueisiin sekä omasta opintomenestyksestä. Vastaajille esitettiin seuraavaksi väittämiä yliopiston tarjoamaan ohjaukseen, ryhmässä toimimiseen, kurssivaatimuksiin sekä omiin ammatillisiin tavoitteisiin liittyen. Tämän jälkeen vastaajilta pyydettiin arviota väittämiin, jotka koskivat opintojen kuormittavuutta sekä vuorovaikutusta opetushenkilökunnan kanssa.

Laajassa kysymyspatteristossa opiskeluaikaan liittyen vastaajia pyydettiin arvioimaan väittämiä, joissa olivat esillä muun muassa oma terveydentila ja hyvinvointi, sosiaalinen aktiivisuus, opintojen teoreettisuus, oppiminen, ammatillinen osaaminen sekä jaksaminen. Lisäksi kyselyyn sisältyi yliopistojen omia kysymyksiä, myös avokysymyksiä.

Taustamuuttujina ovat vastaajan yliopisto, koulutusala, ikä ja sukupuoli. Lisäksi osalla yliopistoista on tarkempia muuttujia esimerkiksi koulutusohjelmasta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.