FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Huutoniemi, Katri (Suomen Akatemia. Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö)
  • Törnroos, Johanna (Suomen Akatemia. Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö)
  • Mälkki, Anssi (Suomen Akatemia. Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö)

Keywords

korkeakoulututkinnot, sijoittuminen, tieteet, tohtorikoulutus, tohtorit, tutkimus, työelämävalmiudet, työura, vaikuttavuus, väitöskirjat, yhteiskunta

Abstract

Kyselyllä kerättiin tietoa tohtorien sijoittumisesta ja työurista, tutkimustyön tuottamien valmiuksien merkityksestä työelämässä sekä tieteellisestä tutkimuksesta kumpuavan osaamisen laajemmasta vaikuttavuudesta yhteiskunnassa. Kysely liittyy Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 –katsaukseen, jossa tarkastellaan mm. yliopistojen ja tutkimuslaitosten resursseja ja julkaisutoimintaa sekä tieteellisen tutkimuksen laajempaa vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Vastaajilta kysyttiin aluksi väitöskirjatutkimuksen sijoittumisesta työuralla, missä vastaaja on työskennellyt ennen väitöskirjatutkimukseen ryhtymistä, väitöskirjatutkimuksen aikana ja sen jälkeen. Kysyttiin myös eri työnantajien lukumäärää väitöskirjatutkimuksen jälkeen.

Seuraavaksi kysyttiin nykyistä työnantajaa ja työtilannetta, työskentelypaikkakuntaa tai -maata sekä työtehtävien luonnetta. Kysyttiin myös, mitkä tutkimustyön tuottamat valmiudet ovat olleet tärkeitä työuralla ja missä niistä on ollut hyötyä. Seuraavaksi haluttiin tietää, millaista lisäarvoa tutkimustyön tuottamat valmiudet ovat tuoneet vastaajille.

Tämän jälkeen siirryttiin kartoittamaan, millaisia vaikutuksia tieteellisestä tutkimustyöstä kumpuavalla osaamisella, ymmärryksellä, näkemyksellä ja taidoilla on yhteiskunnassa yleensä. Vastaajilta kysyttiin, millaisessa työ- tai osaamisyhteisössä he toimivat, millaisella alueellisella laajuudella yhteisön toiminta vaikuttaa sekä millä tavoin työ/toiminta liittyy tieteelliseen tutkimukseen ja siitä kumpuavaan osaamiseen.

Lopuksi tiedusteltiin vastaajien tieteellisen osaamisen hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä. Vastaajia pyydettiin kertomaan niistä tekijöistä, jotka mahdollistavat tai rajoittavat tämän osaamisen hyödyntämistä.

Taustamuuttujina ovat tohtorintutkinnon suoritusvuosi, -paikka ja tieteenala, ikä sekä sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.