FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hellström, Eeva (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra)
  • Ikäheimo, Hannu-Pekka (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra)

Keywords

asiantuntijuus, poliittinen päätöksenteko, päättäjät, päätöksenteko, tieteellinen tieto, tieto, tutkijat, tutkimustieto, vuorovaikutus, yhteiskunnalliset vaikuttajat, yhteistyö

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin, miten tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus toimii nyky-Suomessa sekä millaisia kehittämistarpeita siihen liittyy. Tutkimuksen erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat monimutkaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi tarvittavat lähestymistavat. Kysely oli osa Sitran Tieto päätöksenteossa -projektia. Kysely oli kohdistettu kaikille tiedontuotannon ja päätöksenteon vuorovaikutuksesta kiinnostuneille päättäjille, virkamiehille, tutkijoille ja muille toimijoille.

Aluksi vastaajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat tiedontuotannon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutuksen onnistumisesta sekä millaista tietoa ja asiantuntijuutta päätöksenteossa tulisi lisätä. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä erilaisiin väittämiin (esim. Tiedon puute vaikeuttaa monien nyky-yhteiskunnan ongelmien ratkaisua). Vastaajilta pyydettiin myös arvioimaan erilaisten adjektiivien avulla päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta (esim. aktiivinen-passiivinen tai yksisuuntainen-keskusteleva).

Vastaajilta tiedusteltiin myös mielipidettä siitä, kehitetäänkö Suomessa määrätietoisesti uusia tapoja parantaa tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutusta. Edelleen kysyttiin, minkälaisia lähestymistapoja Suomessa pitäisi vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä kenen pitäisi olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisessä? Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin myös, minkälaisia toimenpiteitä vastaajien omissa organisaatioissa ja mitä he itse ovat tehneet tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Taustamuuttujina olivat vastaajan taustataho sekä rooli tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.