FSD3214 Opiskelijoiden ja henkilökunnan haastatteluita korkea-asteen opetussuunnitelmatyöstä 2009 ja 2012

Authors

  • Annala, Johanna (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta)
  • Mäkinen, Marita (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta)

Keywords

HOPS, ammatti-identiteetti, korkea-asteen koulutus, korkeakouluopetus, korkeakouluopiskelu, korkeakoulupolitiikka, opetus, opetushenkilöstö, opetusmenetelmät, opetussuunnitelmat, opetustyö, opiskelijat, uudistukset

Abstract

Aineistossa on haastateltu Tampereen yliopistosta ja Tampereen Ammattikorkeakoulusta opetussuunnitelmatyöhön osallistuneita opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä vuonna 2009 sekä Tampereen yliopiston henkilökunnan jäseniä vuonna 2012.

Haastateltavia pyydettiin muun muassa kuvailemaan, miten opetussuunnitelmaprosessi etenee ja ketkä siihen osallistuvat. Haastateltavat kuvailivat opetussuunnitelmaa koskevia pohdintoja ja keskustelunaiheita. Heiltä kysyttiin myös sitä, millaisia esteitä, solmukohtia ja toisaalta onnistumisia opetussuunnitelmaan ja sen tekemiseen liittyy. Muita haastatteluteemoja olivat oppimisen arviointi sekä palautteen antaminen ja kerääminen. Haastateltavia pyydettiin kertomaan, miten heidän mielestään opetussuunnitelmaa tulisi tulevaisuudessa uudistaa. Lopuksi haastateltavat pohtivat opetussuunnitelman merkitystä esimerkiksi tieteenalan kehittymisen, opiskelijan työelämävalmiuksien ja käytännön opetuksen kannalta sekä kuvailivat laitoksensa/yksikkönsä opetussuunnitelmakulttuuria.

Haastateltavien taustatietoja ovat haastateltavan sukupuoli, ammatti, ala ja oppilaitos. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.