FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Keywords

asenteet, kunnallispolitiikka, kuntavaalit, maakuntauudistus, poliittinen käyttäytyminen, politiikka, puolueet, sote-uudistus, vaalikampanjat, vaikuttaminen, viestintä, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin politiikkaan liittyviä asenteita, mielipiteitä ja käyttäytymistä vuoden 2017 kuntavaaleissa. Tutkimus on osa Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) hanketta ja se myös rahoitti tutkimusaineiston keräystä.

Aluksi kyselyssä kartoitettiin vastaajien kiinnostusta politiikkaa ja äänestämistä kohtaan sekä vaalikampanjoinnin ja kuntavaaliviestinnän seuraamisen tapoja ja määrää. Seuraavaksi kerättiin tietoja siitä, miten vastaajat saivat tietoa kuntavaaleista, puolueista ja ehdokkaista ja mitkä olivat vastaajille tärkeitä politiikkaan liittyviä asioita ja vaaliteemoja. Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien kiinnostusta valtakunnallisia ja paikallisia asioita kohtaan.

Tämän jälkeen vastaajien mielipiteitä ja tyytyväisyyttä demokratiasta, äänestämisestä, puolueista, hallituksesta ja eduskunnasta selvitettiin erilaisten väittämien avulla. Vastaajien vaikuttamisen määrää ja sen keinoja liittyen poliittisiin asioihin ja kuntapalveluihin selvitettiin mielipidekysymysten avulla. Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien asenteita ja suhtautumista sote-uudistusta kohtaan.

Lopuksi kyselyssä kartoitettiin vastaajien poliittista aktiivisuutta, äänestämismotiiveja ja äänestämiskäyttäytymistä pyytämällä heitä arvioimaan erilaisten väittämien tärkeyttä heille itselleen. Kyselyssä selvitettiin myös puolue- ja ehdokasvalintojen syitä ja tärkeyttä.

Taustamuuttujina aineistossa ovat ikä, sukupuoli, erilaisia aluemuuttujia, koulutus, siviilisääty, työ- ja elämäntilanne, erilaisia ammattiryhmään ja -liittoon liittyviä muuttujia, toimiala, yhteiskuntaluokka, kotitalouden tulot, perherakenne, äidinkieli, kunnan asukasluku ja muuttuja siitä, työskenteleekö tai opiskeleeko vastaaja äänestyskunnassa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.