FSD3368 Päihteiden väärinkäyttäjien käynnit A-klinikoilla: asiakastapaamiset 2008-2009

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ehrling, Leena (Tampereen yliopisto)
  • Koski-Jännes, Anja (Tampereen yliopisto)
  • Rakkolainen, Maria (Tampereen yliopisto)
  • Tolonen, Kari (Tampereen yliopisto)

Keywords

alkoholinkäyttö, alkoholiongelmat, elämäntilanne, huumeiden käyttö, juomatavat, motivoiva haastattelu, päihdehuolto, päihdeongelmat, päihderiippuvuus, päihdetyö, päihteet, sosiaaliset ongelmat, tavoitteet

Abstract

Tässä aineistossa A-klinikan työntekijät ja asiakkaat käyvät keskustelua asiakkaan päihteiden käyttöön liittyen. Tapaamisissa kartoitetaan päihteiden käyttöä, sen syitä sekä seurauksia. Kultakin 36 asiakkaalta on pyritty taltioimaan kaksi tapaamista. Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa Motivoivien alkuhaastatteluiden prosessi- ja tuloksellisuustutkimuksesta eli MISA-hanketta. Aineiston keskusteluissa on ollut tavoitteena hyödyntää motivoivan haastattelun periaatteita.

Tämä kvalitatiivinen aineisto sisältää nauhoitettujen asiakastapaamisten litteraatit. Aineistoa on mahdollista käyttää rinnakkain samoilta asiakkailta kerätyn kvantitatiivisen FSD3367-aineiston kanssa. Kvantitatiivinen aineisto sisältää muun muassa Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)-testin sekä tämän aineiston keskustelujen arvioinnit sekä asiakkaalta että työntekijältä. Vastaajat voidaan yhdistää asiakasnumeron avulla.

Keskusteluissa kartoitetaan vastaajan tavoitteita ja motivaatiota päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen liittyen. Asiakastapaamisissa selvitetään laaja-alaisesti asiakkaan elämäntilanne perheen, työn ja terveydellisten seikkojen osalta. Asiakkaille tehdään AUDIT-testi, jonka tulokset käydään läpi keskusteluissa. Myös lääkityksen, keskustelutuen ja katkaisuhoidon tarvetta selvitetään osana sopivan hoitosuunnitelman laatimista. Asiakkaat kertovat laajasti käyttämistään päihteistä sekä siitä, kauanko ongelmakäyttö on jatkunut. Aineiston asiakkaista suurin osa nimeää alkoholin ensisijaiseksi päihteekseen, mutta mukana on myös kannabiksen, amfetamiinin sekä buprenorfiinin käyttäjiä.

Tämän aineiston taustatiedoiksi on poimittu edellä mainitusta kvantitatiivisesta aineistosta asiakasnumero, tapaamispäivä, vastaajan luokiteltu ikä, sukupuoli, siviilisääty, ensisijainen päihde sekä tieto siitä, onko vastaajalla lapsia. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.