FSD3368 Päihteiden väärinkäyttäjien käynnit A-klinikoilla: asiakastapaamiset 2008-2009

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Ehrling, Leena (Tampereen yliopisto)
  • Koski-Jännes, Anja (Tampereen yliopisto)
  • Rakkolainen, Maria (Tampereen yliopisto)
  • Tolonen, Kari (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

alkoholinkäyttö, alkoholiongelmat, elämäntilanne, huumeiden käyttö, juomatavat, motivoiva haastattelu, päihdehuolto, päihdeongelmat, päihderiippuvuus, päihdetyö, päihteet, sosiaaliset ongelmat, tavoitteet

Sisällön kuvaus

Tässä aineistossa A-klinikan työntekijät ja asiakkaat käyvät keskustelua asiakkaan päihteiden käyttöön liittyen. Tapaamisissa kartoitetaan päihteiden käyttöä, sen syitä sekä seurauksia. Kultakin 36 asiakkaalta on pyritty taltioimaan kaksi tapaamista. Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa Motivoivien alkuhaastatteluiden prosessi- ja tuloksellisuustutkimuksesta eli MISA-hanketta. Aineiston keskusteluissa on ollut tavoitteena hyödyntää motivoivan haastattelun periaatteita.

Tämä kvalitatiivinen aineisto sisältää nauhoitettujen asiakastapaamisten litteraatit. Aineistoa on mahdollista käyttää rinnakkain samoilta asiakkailta kerätyn kvantitatiivisen FSD3367-aineiston kanssa. Kvantitatiivinen aineisto sisältää muun muassa Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)-testin sekä tämän aineiston keskustelujen arvioinnit sekä asiakkaalta että työntekijältä. Vastaajat voidaan yhdistää asiakasnumeron avulla.

Keskusteluissa kartoitetaan vastaajan tavoitteita ja motivaatiota päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen liittyen. Asiakastapaamisissa selvitetään laaja-alaisesti asiakkaan elämäntilanne perheen, työn ja terveydellisten seikkojen osalta. Asiakkaille tehdään AUDIT-testi, jonka tulokset käydään läpi keskusteluissa. Myös lääkityksen, keskustelutuen ja katkaisuhoidon tarvetta selvitetään osana sopivan hoitosuunnitelman laatimista. Asiakkaat kertovat laajasti käyttämistään päihteistä sekä siitä, kauanko ongelmakäyttö on jatkunut. Aineiston asiakkaista suurin osa nimeää alkoholin ensisijaiseksi päihteekseen, mutta mukana on myös kannabiksen, amfetamiinin sekä buprenorfiinin käyttäjiä.

Tämän aineiston taustatiedoiksi on poimittu edellä mainitusta kvantitatiivisesta aineistosta asiakasnumero, tapaamispäivä, vastaajan luokiteltu ikä, sukupuoli, siviilisääty, ensisijainen päihde sekä tieto siitä, onko vastaajalla lapsia. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.