FSD3413 Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2019

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Keywords

hankinta, ilmoitukset (tiedonannot), julkiset hankinnat, kilpailuttaminen, laki julkisista hankinnoista, laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

Abstract

Aineisto sisältää tietoja sähköisessä HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi) vuonna 2019 julkaistuista ilmoituksista. HILMAssa ilmoitetaan pääasiassa kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Aineisto on koottu julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamien hankintayksiköiden laatimista ja HILMAssa julkaistuista hankintailmoituksista. Aineisto sisältää tiedot hankintailmoituksen numerosta, hankinnan kohteesta ja hankinnan tehneestä organisaatiosta. Lisäksi mukana ovat tiedot hankintailmoitustyypeistä, hankintayksiköiden luonteesta, hankintojen cpv-koodeista (Common Procurement Vocabulary -nimikkeistö) sekä ilmoitustyypistä riippuen hankintojen ennakoidusta arvosta tai toteutuneesta arvosta.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.