FSD3435 PROMEQ: yli 65-vuotiaiden hyvinvointi ja terveys 2017-2018

Authors

 • Rissanen, Sari (Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta)
 • Kannasoja, Sirpa (Jyväskylän yliopisto)
 • Ristolainen, Hanna (Itä-Suomen yliopisto)
 • Tiilikainen, Elisa (Jyväskylän yliopisto)
 • Kivitalo, Mari (Itä-Suomen yliopisto)
 • Närhi, Kati (Jyväskylän yliopisto)
 • Mäki-Opas, Tomi (Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos)
 • Vaarama, Marja (Itä-Suomen yliopisto)
 • Forma, Leena (Tampereen yliopisto)
 • Partanen, Jussi
 • Klavus, Jan (Tampereen yliopisto)
 • Rissanen, Pekka (Tampereen yliopisto)

Keywords

elintavat, elämänlaatu, eriarvoisuus, huono-osaisuus, hyvinvointi, ikääntyneet, julkiset palvelut, luottamus, osallistuminen, sosiaalinen tuki, sosiaalipalvelut, sosiaaliset suhteet, tarpeet, terveyspalvelut, toimeentulo, vanhuus, yksinäisyys

Abstract

Osallistava hyvinvointi ja terveyden edistäminen (PROMEQ 2016-2019) hankkeen yli 65-vuotiaille henkilöille tehdyissä kyselyissä kartoitetaan vastaajan henkistä ja fyysistä hyvinvointia, tyytyväisyyttä elämään, sosiaalisia suhteita, osallistumista sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöä. Hankkeessa tutkittiin erityistä tukea tarvitsevia ryhmiä ja kehitettiin näyttöön perustuvia tapoja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Muiden kohderyhmien datat sekä yhdistetty data löytyvät myös Tietoarkistosta (FSD3432-FSD3436).

Vastaajat jaettiin tutkimuksessa koe- ja kontrolliryhmiin ja heiltä kerättiin kyselyt tutkimuksen alussa (A-kyselylomake) sekä kolmen (B-kyselylomake) ja kuuden kuukauden (C-kyselylomake) kuluttua alkukyselystä. Kaikki kolme kyselyä ovat tässä aineistossa. Koeryhmän toimintamalli piti sisällään sosiaalista tukea, ohjausta, neuvontaa ja erilaista toiminallisuutta. Kontrolliryhmä sai tavanomaisia palveluita, jos hakeutui niiden piiriin. Koeryhmässä kotona asuville ja esimerkiksi yksinäisyyden tai turvattomuuden takia syrjäytymisriskiä kokeville ikäihmisille tarjottiin osallistavaa ryhmämuotoista palveluohjausta. Kuuden kuukauden aikana järjestettiin 5 ryhmätapaamista, joihin kuhunkin osallistuivat 6-8 ikäihmistä, alueen palveluohjaaja ja hankkeen tutkija.

Kyselyssä on laajasti muissa tutkimuksissa käytettyjä mittareita tai kysymyksiä. Kysymyksiä on poimittu mm. Nuorisobarometrista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamista Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu (ATH) - ja Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) -tutkimuksista.

Koska kyselyiden kysymykset toistuvat suunnilleen samoina, tässä esitellään alkukyselyn kysymysten aiheita. Kysely alkaa tämänhetkisen elämäntilanteen kartoittamisesta. Vastaajalta tiedustellaan asuinpaikan sijainnista, kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrästä, tuloista ja lainoista. Lisäksi tiedustellaan, miten lainat rasittavat taloutta ja onko joutunut turvautumaan ruoka-apuun. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan elämänlaatua, terveydentilaa, itsetuntoa ja jaksamista. Kysymyksissä kartoitettiin esimerkiksi tyytyväisyyttä elämään, terveyteen, terveyspalveluihin ja itseen sekä mahdollisuuksista toteuttaa eri asioita elämässä.

Seuraavaksi kysyttiin sosiaalisesta luottamuksesta ja mahdollisuuksista toteuttaa asioita. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin sosiaalista kanssakäymistä estäviä tekijöitä ja viime aikoina tapahtuneista myönteisistä ja kielteisistä elämäntapahtumista. Edelleen kartoitetaan läheisten ihmisten tapaamistiheyttä, koettua yksinäisyyttä, ryhmä- tai järjestötoimintaan osallistumista sekä yleisiä onnellisuuteen liittyviä asioita.

Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin eri terveys-, sosiaali- ja tukipalveluiden kohdilla, onko hän käyttänyt palvelua viimeisen 12 kuukauden aikana tai (seurantakyselyissä 3 tai 6 kuukauden aikana). Lisäksi tiedustellaan käyntien määriä tai niihin kulutettua aikaa. Sosiaali- ja terveyspalveluista, toimeentulotuesta sekä yleisistä kuntapalveluista tiedustellaan vielä palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä. Lopussa vastaajalta kysytään terveyteen liittyviä tietoja, kuten liikunnan määrää, ruokatottumuksia, alkoholinkäyttöä ja tupakointia.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, tämänhetkinen tilanne, tulot, asuinalue, siviilisääty ja koulutus. Lisäksi on tieto kontrolli- tai koeryhmään kuulumisesta.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.