FSD3495 Opetuksen saavutettavuuden edistäminen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Juntunen, Marja-Leena (Taideyliopisto. Sibelius-Akatemia)

Keywords

HOPS, erityisopetus, esteettömyys, saavutettavuus, taiteen perusopetus, tasa-arvo, viestintä, yhdenvertaisuus, yhteistyö

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin opetuksen alueellista, fyysistä, taloudellista ja pedagogista saavutettavuutta taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa. Kyselyssä kartoitettiin myös suunnitelmia saavutettavuuden lisäämiseksi, opettajien täydennyskoulutusta ja rekrytointia, opetustarjontaa ja oppilaitokseen pääsemistä, hallinto- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä sekä mahdollisia haasteita saavutettavuuden lisäämisessä. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa ArtsEqual-hanketta (hankenumero 314223/2017).

Aluksi kysyttiin, onko oppilaitoksessa tehty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa tai arvioitu esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista. Vastaajilta tiedusteltiin, onko opettajille tarjottu täydennyskoulutusta ja onko rekrytoinneissa otettu huomioon esimerkiksi kokemus vähemmistöryhmien kanssa toimimisesta.

Opetuksen alueellista saavutettavuutta kartoitettiin kysymällä, onko saavutettavuutta lisätty esimerkiksi perustamalla uusia opetuspisteitä tai tekemällä yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa. Kysyttiin myös, onko opetuksen fyysistä saavutettavuutta lisätty ja mitä toimenpiteet ovat koskeneet (kulkureittejä, kalusteita, esiintymistiloja, jne.). Lisäksi selvitettiin, miten pedagogisten välineiden käytettävyyteen on kiinnitetty huomiota.

Opetustarjontaa kartoitettiin kysymällä, järjestetäänkö opetusta lasten ja nuorten lisäksi muille ryhmille ja mitkä ovat oppilaitoksen opetuskieliä. Selvitettiin myös, onko kaikille halukkaille oppilaspaikka tarjolla ja jos ei, niin miten oppilaaksi valinta tapahtuu.

Seuraavaksi kysyttiin, miten oppilaitos on edistänyt opetuksen taloudellista saavutettavuutta (maksuton toiminta, stipendit, alennukset, jne.). Pedagogista saavutettavuutta selvitettiin kysymällä opetuksen ja oppimateriaalien mukauttamisesta, oppilaiden henkilökohtaisista opetussuunnitelmista ja valmiuksista opettaa erityisryhmiä. Vastaajilta kysyttiin myös viestinnän saavutettavuudesta ja toimista oppilaiden osallisuuden lisäämiseksi.

Hallinto- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä kartoitettiin kysymällä yhteistyökumppaneista. Lopuksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan mahdollisia esteitä opetuksen saavutettavuuden lisäämisessä ja sitä, onko ArtsEqual-hanke vaikuttanut saavutettavuuden edistämiseen oppilaitoksessa.

Taustamuuttujina ovat oppilaitoksen sijainti, oppilaitoksen tyyppi, tieteenala, oppimäärät ja oppilaiden määrä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.