FSD3516 Opiskelijatutkimus 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Tilastokeskus
  • Eurostudent-konsortio

Keywords

ajankäyttö, ammattikorkeakoulut, ansiotyö, asuminen, budjetointi, elinkustannukset, etäopiskelu, kansainvälisyys, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, opintolainat, opintotuki, opiskelijat, opiskelu, opiskelu ulkomailla, toimeentulo, yliopistot

Abstract

Opiskelijatutkimus käsittelee suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden opintoihin hakeutumista, toimeentuloa, ajankäyttöä ja opiskeluun vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi kartoitetaan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, tulevaisuuden odotuksia ja jatko-opintoihin liittyviä seikkoja. Aineisto on kerätty Eurostudent VI-tutkimuksessa. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni Erasmus+ -ohjelmasta.

Aluksi kysyttiin opiskelun aktiivisuudesta, opinto-oikeuksien määristä, suoritettavasta tutkinnosta, opintojen pää- tai sivutoimisuudesta sekä etäopiskelusta. Seuraavaksi tiedusteltiin mahdollisista jatko-opinnoista sekä opinnoista ulkomailla, mukaan lukien vaihto-opintojaksot. Edelleen kysyttiin sijoittumisesta työmarkkinoille ja palkan määrästä. Seuraavat kysymykset käsittelivät asumisjärjestelyitä, liikkumista ja välimatkaa asunnon ja opiskelupaikan välillä. Kysyttiin myös tuloista ja menoista sekä niiden jakautumisesta. Tämän jälkeen käsiteltiin vielä ajankäyttöä, kysyen esimerkiksi työssäkäynnistä lukukausien aikana sekä ajankäytön jakautumisesta opintojen ja työn välillä.

Taustamuuttujina ovat mm. ikä luokiteltuna, sukupuoli, opiskelusektori ja -ala luokiteltuna, opiskeluvuosi, kielitaito ja vanhempien koulutustaso. Lisäksi tieto siitä, ovatko vastaaja ja hänen vanhempansa syntyneet Suomessa ja onko vastaajalla lapsia.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.