FSD3539 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Kouvo, Antti (Itä-Suomen yliopisto)
  • Kujala, Pietari (Turun yliopisto)
  • Niemelä, Mikko (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)
  • Saari, Juho (Tampereen yliopisto)

Keywords

elintaso, eriarvoisuus, huono-osaisuus, hyvinvointi, hyväosaisuus, sosiaalinen kerrostuneisuus, sosiaaliturva, tasa-arvo, toimeentulotuki, turvallisuus, tyytymättömyys, tyytyväisyys

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia sekä kokemuksia ja näkemyksiä eriarvoisuudesta. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta (päätösnumerot: 293101 ja 314250) sekä Suomen akatemian rahoittamaa Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan (INVEST) lippulaivahanketta (päätösnumero: 320162).

Aluksi vastaajilta kysyttiin, kuinka hyvin he kokevat saavuttavansa haluamiaan asioita elämässä ja millaiseen yhteiskunnalliseen asemaan he itsensä sijoittavat. Lisäksi kartoitettiin, kokevatko vastaajat luottavansa muihin ihmisiin, ovatko he saaneet toimeentulotukea sekä kuinka hyvin he kokevat saavansa taloutensa kulut katetuiksi. Vastaajille esitettiin myös erilaisia mielialaa koskevia kysymyksiä.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään vuorovaikutuksesta naapureidensa kanssa, heidän asuinalueensa sekä kyseisen paikkakunnan keskustan turvallisuudesta, rikosten uhriksi joutumisesta, Suomen turvallisuudesta, sosiaaliturvasta sekä omasta hyvinvoinnista. Edelleen tiedusteltiin, kuinka tyytymättömiä tai tyytyväisiä vastaajat elämäänsä kokonaisuutena ovat.

Taustamuuttujina ovat maakunta, sukupuoli, syntymävuosi, perhemuoto, kotitalouden rakenne, asunnon hallintaperuste, asuntotyyppi, koulutusaste, ammattiasema, kotitalouden tulot ja menot sekä mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.