FSD3655 Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation itsearviointi 2018-2021: haastattelut 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation sihteeristö (Tieteellisten seurain valtuuskunta)

Keywords

avoin tiede, avoin tieto, datapolitiikka, itsearviointi, tieteellinen julkaisutoiminta, tutkimusaineisto, tutkimusetiikka, tutkimusrahoitus, tutkimustoiminta

Abstract

Aineisto koostuu Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation (AVOTT) sihteeristön toteuttaman itsearvioinnin yhteydessä kerättyjen laadullisten haastattelujen litteraatioista. Itsearvioinnissa oli mukana Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) ja sen yhteydessä toimivat neuvottelukunnat, avoimen tieteen asiantuntijaryhmien jäsenet, koordinaation rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), ohjausryhmä ja tutkimusorganisaatiot.

Haastattelut tehtiin Zoomissa, jossa ne nauhoitettiin. Haastattelut olivat luonteeltaan semistrukturoituja, eli jokaisen haastattelun pohjana käytettiin samaa, etukäteen laadittua haastattelurunkoa, mutta kussakin haastattelussa edettiin haastateltavan vastausten mukaan. Haastatteluissa kysyttiin muun muassa miten koordinaatio on vaikuttanut haastateltavan tai hänen organisaationsa toimintaan, ja millaisia onnistumisen indikaattoreita haastateltava on omassa työssään havainnut. Haastatteluissa pyydettiin myös pohtimaan nykyisen toimintamallin etuja ja haittoja, sekä sitä, miten yhteiskehittämiseen ja tutkimusyhteisön talkootyöhön perustuvaa koordinaatiota voisi kehittää.

Taustatietona on kerrottu haastattelupäivä, haastattelijan nimi, haastattelun kesto sekä haastateltavan suhde koordinaatioon. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.