FSD3688 TE-palvelujärjestelmän toiminta: asiantuntijatyöntekijöiden kysely 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkinen, Niklas (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Ojala, Satu (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Keywords

kuntouttava työtoiminta, osa-aikatyö, palkkatuki, pätkätyö, tilapäinen työvoima, tulorekisterit, työkokeilu, työllistyminen, työllistyminen, työllistämistuki, työmarkkinat, työnhaku, työnvälitys, työttömyys, työttömyysturva, työttömät, työvoimapalvelut, työvoimapolitiikka, työvoimatoimistot

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin, kuinka työvoimapalvelut kolmella eri TE-alueella edistivät osa-aikaisen ja tilapäisen työn vastaanottamista ja osittain työttömien kokoaikaista työllistymistä. Tämä aineisto koostuu työvoimapalveluiden asiantuntijoiden arvioista siitä, miten TE-palvelut toimivat osa-aikaisissa ja tilapäisissä töissä olevien työnhakijoiden kohdalla. Hankkeesta on arkistoitu myös kaksi muuta aineistoa: FSD3686 TE-palvelujärjestelmän toiminta: työnhakijakysely 2021 ja FSD3687 TE-palvelujärjestelmän toiminta: työnantajakysely 2021.

Kyselyssä selvitetään TE-palveluiden työntekijöiden näkemyksiä siitä, miten työllistymistä tukevissa palveluissa otetaan huomioon osa-aikaista tai tilapäistä työtä tekevät henkilöt. Vastaajilta kysytään, tarjoavatko he työnhakijoille muutakin kuin kokoaikaista työtä ja millä perustein. Lisäksi kysytään, miten asiakkaat suhtautuvat näihin työtarjouksiin. Edelleen kysytään, ovatko asiantuntijat havainneet tulorekisterin ja maksuperusteisen työttömyysetuuden sovittelun lisänneen mielenkiintoa osa-aikaista ja tilapäistä työtä kohtaan sekä onko asiakkailla tarpeeksi tietoa aiheesta. Asiantuntijat kertovat myös, minkä tahojen kanssa TE-palvelut tekevät tai voisivat tehdä yhteistyötä edistääkseen osa-aikaisen ja tilapäisen työn vastaanottamista. Osa kysymyksistä käsittelee sitä, kuinka TE-toimistot voisivat tukea siirtymässä osa-aikaisesta tai tilapäisestä kokoaikaiseen työhön sekä miten palveluita voitaisiin kehittää. Asiantuntijat kertovat mielipiteitään myös valmistelussa olevasta Pohjoismaisesta työnhaun mallista. Aineisto koostuu avoimien kysymysten vastauksista.

Taustamuuttujana on organisaatio, jossa vastaaja työskentelee.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.