FSD1130 Sosiaalibarometri 1995

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaaliturvan keskusliitto (STKL)

Keywords

hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyspalvelut, terveyspolitiikka

Abstract

Tutkimuksessa vastaajina olivat kuntien sosiaalitoimien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Kuntakyselyn vastaajilta pyydettiin arviota kunnan sosiaalistaloudellisesta tilanteesta sekä talousarvion muutoksista vuodesta 1994 vuoteen 1995. Heiltä pyydettiin myös arviota sosiaalitoimen ja toimeentulotuen menoista sekä mahdollisuuksista turvata palvelut nykyisillä voimavaroilla. Vastaajilta tiedusteltiin mahdollisista palvelumaksujen muutoksista, palveluseteleiden käytöstä sekä onko kunnassa keskusteltu, mitä peruspalveluita kunnan kuuluu järjestää. Kuntakyselyssä kartoitettiin kuntalaisten yleistä hyvinvointia, eri väestö- tai asiakasryhmien, kuten köyhät, päihdeongelmaiset, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden muutoksia sekä sosiaalipalveluiden ja sosiaalietuuksien määrien ja laatutason muutoksia. Vastaajilta kysyttiin myös onko organisaatiossa tapahtunut tai suunnitteilla toimintatapojen muutoksia kuten palvelujen vähentäminen.

Järjestökyselyn vastaajilta tiedusteltiin järjestön toiminnallis-taloudellista tilannetta sekä vuoden 1994 bruttomenoja ja vuoden 1995 budjettia. Heiltä tiedusteltiin myös rahoituksen muutosten merkitystä järjestön toiminnalle, kuinka järjestö on yrittänyt sopeutua näihin muutoksiin sekä kuinka muutokset ovat vaikuttaneet paikallistoimintaan, vapaaehtoistoimintaan ja jäsenistösuhteisiin. Lisäksi järjestöjen vastaajilta kysyttiin, mikä on tärkein tehtävä toiminnan kehittämisessä.

Sekä kunta- että järjestökyselyssä vastaajilta kysyttiin henkilöstömäärän muutoksen suuruudesta. Kyselyissä kartoitettiin myös ostopalvelusopimusten määrien ja kestojen muutoksia, eri tahojen, kuten omaishoidon ja seurakuntien, merkitystä hyvinvointipalvelujen tuottajina sekä eri tekijöiden (mm. kansainvälistyminen, eriarvoisuuden lisääntyminen) merkitystä kunnan tai järjestön tulevaisuudelle. Vastaajilta kysyttiin myös alueellisen sosiaalipoliittisen kehityssuunnitelman tarpeellisuudesta sekä EU-jäsenyyden vaikutuksesta asiakkaiden hyvinvointiin. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin tunnelmia ja mielialoja koskien vallitsevaa muutostilannetta sekä alkanutta vuotta. Taustamuuttujina olivat vastaajan virka-asema tai -nimike tai tehtävänimike ja kunnan sijaintilääni.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.