FSD1204 Kaupunkipalvelututkimus 1997

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Miettinen, Heikki (Efektia)
  • Varhe, Seppo (Efektia)
  • Paasikallio, Martti (Efektia)

Keywords

arkielämä, asuinympäristö, asuminen, julkiset palvelut, kaupungit, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, liikuntapalvelut, neuvolat, pakolaiset, päivähoito, rikollisuus, sosiaalipalvelut, terveyskeskukset, turvallisuus, vanhustenhuolto, vapaaehtoistyö

Abstract

Kaupunkipalvelututkimuksessa 1997 selvitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnan hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Vastaajille esitettiin kysymyksiä asuinalueesta ja erilaisten sosiaalipalvelujen toimivuudesta. Erityisesti haluttiin selvittää mielipiteitä lastenhoidosta, vanhustenhuollosta ja koulunkäynnistä. Vastaajia pyydettiin kertomaan miten he voisivat auttaa vanhustenhuollossa ja miten he ovat järjestäneet lastenhoidon. Lisäksi selvitettiin tyytyväisyyttä terveyskeskus- ja lääkäripalveluihin. Kysymyksiä oli myös kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista. Vastaajilta tiedusteltiin, miten kunnan palvelut tulisi rahoittaa ja mitä mieltä he ovat kunnan asioista tiedottamisesta. Lisäksi tiedusteltiin erilaisista arkielämään liittyvistä asioista kuten kanssakäymisestä naapureiden kanssa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asuinympäristönsä turvallisuutta ja kertomaan mahdollisista muuttoaikeistaan. Tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien mielipidettä asuinkunnan pakolaisten määrästä. Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, koulutus, asumismuoto, lasten lukumäärä, omistaako auton ja työmatkan pituus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.