FSD1218 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat: seurantakysely 1994

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nummenmaa, Anna Raija (Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta)

Keywords

aikuistuminen, ammatit, arvot, elämänkaari, ihmissuhteet, koulutus, koulutussuunnittelu, perheet, sukupuoli, tyytyväisyys, työhönsijoittuminen, työmarkkinat, urasuunnittelu, yhteiskunnallinen muutos

Abstract

Tutkimus on osa työministeriön rahoittamaa Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat -projektia, joka käynnistettiin vuonna 1983 perusselvityksellä. Seurantatutkimuksia on tehty postikyselyinä 1987, 1991 ja 1994.

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin nuorten aikuisten elämänkaaren muotoutumista peruskoulun tai lukion jälkeen yhteiskunnallisessa muutoksessa. Vastaajia pyydettiin erittelemään peruskoulutuksen jälkeistä koulutus-, työ- ja perhehistoriaansa sekä pääasiallista toimintaansa vuosina 1990 - 1994. Heidän piti lisäksi arvioida koulutukseen ja työuraan liittyvien tavoitteidensa toteutumista. Tutkimuksessa selvitettiin myös koulutukseen, työuraan sekä elämään myönteisesti ja kielteisesti vaikuttaneita asioita. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin tulevaisuuden suunnitelmia.

Tutkimuksessa selvitettiin myös työpaikkaan ja ammattiin liittyviä arvoja. Vastaajien piti niin ikään eritellä, kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä tutkimushetkellä sekä kuinka tärkeinä he pitävät eri elämänalueita ja toimintoja. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, peruskoulutus, siviilisääty ja lasten lukumäärä.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.