FSD2146 KuntaSuomi 2004: kirjastotoimi 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkelä, Pertti (Vaasan yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Keywords

henkilöstö, johtaminen, julkiset palvelut, kirjastoaineistot, kirjastopalvelut, kirjastot, kirjastotoimi, kunnat

Abstract

Tutkimuksessa kartoitetaan kuntien kirjastopalveluita, kirjastotoimen ohjausta ja johtamista sekä kirjastojen kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Kirjastotoimea on tutkittu myös vuosina 1996 ja 2002.

Vastaajilta tiedusteltiin aluksi perustietoja kirjastoyksikön henkilökunnan määrästä. Palveluja kartoitettiin kysymällä, miten hyvin lisäpalvelut, kuten kaukolainaus, Internetin käyttö, neuvonta ja satutunnit, toimivat. Vastaajat arvioivat eri kokoelmien (tieto- ja kaunokirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, sarjakuvat, äänikirjat, musiikki, videot ym.) suuruutta alueellisen palvelukyvyn kannalta. Edelleen kysyttiin eri kirjastopalveluiden tuottamisesta ja ostopalveluiden käytöstä. Myös vastaajien tyytyväisyyttä nykyisiin palveluihin tiedusteltiin.

Kirjastotoimen ohjausta ja johtamista selvitettiin monitahoisesti. Vastaajat arvioivat kirjastotoimesta vastaavien lautakuntien jäsenten kirjastoalan tuntemusta, aktiivisuutta kirjastotoimen kehittämisessä, puoluepoliittista sidonnaisuutta ja kunnallispoliittista painoarvoa. Vastaajat punnitsivat, millainen merkitys lautakunnilla on kirjastotoimen asioiden hoitamisessa. He kertoivat myös mikä taho (kunnan valtuusto, kirjastotoimesta vastaava lautakunta, johtava viranhaltija vai kirjastojohtaja) päättää esimerkiksi yksikön vakituisen henkilökunnan valinnasta, määrärahojen kohdentamisesta ja laitehankinnoista. Lisäksi he pohtivat kunnan ulkopuolisten vaikuttajien, kunnan viranomaisten ja asiakkaiden vaikutusta kirjaston toimintaan. Vastaajat arvioivat oman työnsä kannalta keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia ja johtamisrooleja.

Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajat arvioivat oman yksikön palvelutoiminnan, hallinnon ja talouden sekä resurssien nykytilaa ja tulevaisuutta. Väitelausein selvitettiin vastaajien näkemyksiä mm. kirjastopalveluiden keskittämisestä, kirjastojen sääntelystä ja kirjaston johtajan roolista. Taustamuuttujia ovat vastaajan syntymävuosi, vastuualueet, työkokemus, koulutustaso sekä kirjaston sijaintikunta ja kirjastotyyppi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.