FSD2551 Naiset ja sota 1987 - 1988

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Haavio-Mannila, Elina (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Marttaliitto
  • Museovirasto

Keywords

Karjala, arki, elintarvikehuolto, evakuointi, historia, jatkosota, järjestöt, kansanhuolto, kotirintama, kotiutus, kotiympäristö, lapset (perheenjäsenet), lotat, maataloustyö, maatalousyhteiskunta, martat, muistelu, muistitieto, naiset, naisjärjestöt, poikkeusolot, siirtoväki, siviiliväestö, sodat, sotatila, sukupuolierot, talvisota, työelämä, välirauha

Abstract

Aineisto on kyselyllä tuotettu muistitietoaineisto, jossa korostuu omaelämäkerrallinen muistelu. Tavoitteena on ollut saada tietoa, kokemuksia ja muistoja naisten sodanaikaisesta arjesta. Aineiston keruun aloitteentekijänä oli Marttaliitto. Keruuta suunnitteli työvaliokunta, jonka jäsenet olivat Helsingin yliopistosta, Museovirastosta ja Marttaliitosta.

Kyselylomake sisälsi vastaajien taustatietojen lisäksi mittavan määrän kysymyksiä seuraavista aiheista: työelämä ja tuotantotoiminta; terveydenhuolto; vapaaehtoistyö ja järjestötyö; opiskelu ja koulutus; kotitaloustyö; perhesuhteet ja ystävät; vapaa-ajan vietto; henkinen ilmapiiri; evakuointi ja evakuoidut; asennoituminen sotaan.

Muistelut ovat valtaosin selostavaa kerrontaa: useat kertovat omakohtaisten kokemusten lisäksi yleisemmin sota-ajasta. Omakohtaisia kokemuksia kerrotaan esimerkiksi evakuoinneista, lasten syntymistä ja läheisten kaatumisista. Naisten arki sotien aikana on ollut varsin työntäyteistä ja myös muisteluissa painottuu työ ja kotityö.

Tavoitellun kohderyhmän (ennen 1924 syntyneet) nuorimmat ovat vastanneet kyselyyn entiten. Siksi muistelijakunnassa ei juuri ole naisia, joiden pojat olisivat olleet rintamalla. Sodan aikana maatalouden parissa työskennelleiden osuus on muistelijoista suurin, yli puolet. Noin 15 % kertoi työskenneelleensä useilla aloilla, mutta tehdastyössä työskennelleistä muistelijoista on vain vajaa 3%. Vastaajista 36 % kertoi työskennelleensä lottana kotirintamalla ja 15 % sotatoimialueella.

Arkistoaineisto sisältää 949 sodan kokeneen naisen vastaukset. Aineistoa voi tutkia ja selata html-tiedostoista, joihin on koottu kaikki vastaukset. Lisäksi aineistosta on saatavissa kyselyvastauksista tutkimusprojektissa litteroidut tekstitiedostot.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.