FSD2678 Tutkinnonuudistuksen arviointi 2010: tiedekunnat

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Korkeakoulujen arviointineuvosto

Keywords

Bolognan prosessi, korkeakoulupolitiikka, korkeakoulut, korkeakoulututkinnot, liikkuvuus, tutkinnonuudistus, tutkinnot, tutkintojärjestelmät, tutkintovaatimukset, yliopistot

Abstract

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin pääkohteena on kaksiportainen tutkintorakenne eli alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot ja tutkintorakenteen vaikutukset tiedekunnan tasolla. Tutkinnonuudistuksen arviointi on jaettu kolmeen pääteemaan. Pääteemat ovat tutkintorakenteen toimivuus, liikkuvuus sekä tutkintojen tuottama osaaminen ja suhde työelämään.

Tutkinnonuudistuksen tavoitteita ja niiden toteutumista käsiteltiin kysymällä asetettujen tavoitteiden tunnettuudesta, tiedekunnan kannalta tärkeimmistä kansallisista tavoitteista ja tavoitteiden toteutumisesta. Organisointia ja toimeenpanoa kartoitettiin kysymällä tiedekunnan osallistumisesta tutkinnonuudistukseen liittyneisiin eurooppalaisiin hankkeisiin tai valtakunnalliseen alakohtaiseen yhteistyöhön tutkinnonuudistusta toteutettaessa. Kysyttiin myös tiedekunnan eri toimijoiden osallistumisesta tutkinnonuudistuksen suunnitteluun.

Tutkintorakenteen toimivuutta käsiteltiin kysymällä tutkintojen asemasta tutkintojärjestelmässä ja tutkintorakenteen selkeydestä. Vastaajilta pyydettiin arviota kaksiportaisen tutkintorakenteen toimivuudesta, sen ongelmakohdista ja kehittämiskohdista. Tutkinnonuudistuksen vaikutusta valmistumisaikoihin käsittelivät kysymykset valmistumisaikojen mahdollisesta lyhenemisestä sekä siihen vaikuttaneista syistä. Kysyttiin myös, onko jokin erityinen syy vaikuttanut opintojen viivästymiseen.

Opiskelijoiden kotimaista liikkuvuutta kartoitettiin kysymyksillä opiskelijoiden siirtymisestä alemmasta ylempään korkeakoulututkintoon, opiskelijoiden liikkuvuutta korkeakoulusektorin ja alojen sisällä sekä opiskelijoiden siirtymistä korkeakoulusektorilta toiselle. Kansainvälistä liikkuvuutta käsittelivät kysymykset kotimaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden liikkumisesta tutkintojen sisällä ja välillä. Kysymykset käsittelivät myös Suomesta ulkomaille lähteneitä ja Suomeen saapuneita vaihto-opiskelijoita.

Tutkintojen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittämistä kartoitettiin kysymyksillä opetussuunnitelmien muutoksista tutkinnonuudistuksen yhteydessä sekä esitettiin opetussuunnitelmatyötä koskevia väittämiä. Vastaajille esitettiin väittämiä myös tutkintojen mitoituksesta ja opintojen kuormittavuudesta. Lisäksi väittämien avulla kartoitettiin tutkintojen suunnitteluun liittynyttä työelämäyhteistyötä ja tutkintojen työelämärelevanssia. Pyydettiin myös arviota tutkinnonuudistuksen vaikutuksista koulutuksen ja tutkintojen toteutukseen. Koulutuksen arviointia ja kehittämistä kuvaamaan pyydettiin tietoja tiedekunnan käytänteistä, joilla tiedekunta seuraa ja kehittää tutkintoja suhteessa työelämän tarpeisiin. Lisäksi vastaajia pyydettiin kuvaamaan keskeisimpiä työelämän ja osaamistarpeiden kehityssuunnitelmia, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa tiedekunnan tutkintorakenteen kehittämiseen.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.